فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - بهتر است برای خویش برنامه افطاری دادن را در روزهای معین بنویسید، خود قصد این عمل هم نزد خداوند بی ثواب نخواهد بود.
2 - خالص نمودن برنامه های افطاری دادن از شئون نفسانی و قصد تقرب داشتن در این امور.

جدول مراقبه: همت به دادن افطاری

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 63

17 - حسن خلق

متن: ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان ته جوازاً علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام.
ترجمه: ای مردم بدانید کسی که در این ماه اخلاق خویش را نیکو سازد، جواز عبور از صراط را روزی که قدمها بر آن می لرزد، خواهد گرفت.