فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

12 - بالا بردن دستها هنگام دعا

متن: و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعا فی اوقات صلواتکم.
ترجمه: دستهای خویش را به دعا در اوقات نمازتان بلند کنید.
همانگونه که در سخن گفتن ما فی الضمیر خود را اظهار می کنیم، و کلمات هر یک علامتهایی برای انجام این مقصود هستند، هیئتها و حالات بدن نیز هر کدام به نحو خاصی از مقاصد و نیات ما خبر می دهند و این در حقیقت نوع دیگری از سخن گفتن است؛ بنابراین همه حالات ظاهری بدن می باید مطابق آداب هر عبادتی انجام گیرد و الا با هر حرکت نا هماهنگ معنای آن تغییر کرده از منظور دیگری حکایت می کند. مثلاً معنای بالا بردن دستها در حال تکبیر و قنوت و دعا بعد از نماز، غیر از معنای مشترک کف خالی و اظهار فقر می باشد. در حال تکبیر فقر و عجز از ادای حق عبادت، و در قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به او، و در حال دعا بعد از نماز که دستها بالاتر از سر و رو به سوی آسمان است، معنای الحاح و اصرار در دعا از آن فهمیده می شود.
ای عزیز، قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است، و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است؛ و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن راندن و از دنیا یاد کردن، کمال نقصان و تمام خسران است(48).
خداوندا! سینه سوزناکی به ما عنایت فرما، و از آتش ندامت، جذوه ندامت در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایی بسوزان و کدورت قلبیه ما را برطرف فرما، و ما را از این عالم، بی تبعات معاصی ببر، انک ولی النعم و علی کل شی ء قدیر(49).
می دانیم که خداوند به آسمان، نزدیکتر از زمین نیست، لکن آسمان سنبل مراتب عالی وجود است که آن را باید محور توجه خویش در دعاها قرار داد و راهی که انسان در پیش دارد ترک حالات و شئون زمینی و آسمانی شدن است و اشاره ظاهری به این حقیقت می تواند با بالا بردن دستها در هنگام دعا باشد.

توصیه های عملی:

1 - حقیقت دعا، خواست قلبی بوده و اصرار در دعای خیر، از عمق قلبی این خواست خبر می دهد؛ بنابراین در حفظ حالت اصرار و الحاح که یک جلوه آن بالا بردن دستها هنگام دعاست؛ کوشا باشیم.
2 - حالت شیطانی تکبر و بزرگی، یکی از موانع اصلی اظهار خضوع و ذلت در برابر پروردگار است. آن را بشناسیم واز خود دور کنیم.
3 - این حقیقت که مقامات اولیا و انبیاء عظام، علیهم السلام، به نسبت مقدار تذلل آنها در برابر حق جل شأنه تحقق یابد را موضوع تأمل و تدبر خود قرار دهیم.

جدول مراقبه: بالا بردن دستها هنگام دعا

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 49