فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - تقویت حسرت و پشیمانی از گناهان بوسیله مطالعه و تحقیق در آثار دنیوی و اخروی گناهان و یاد و تذکر مداوم به آنچه دانسته و توجه به مانعیت عظیم گناهان در سیر بسوی حق تعالی.
2 - جدیت در از دست ندادن فرصتها برای جبران گذشته.
3 - توجه تفصیلی به گذشته خود در بخاطر آوردن گناهانی که بدون توبه و پشیمانی از آنها گذشته و توبه حقیقی از آنها ننموده است.

جدول مراقبه: توبه از گناهان

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 46 .

12 - بالا بردن دستها هنگام دعا

متن: و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعا فی اوقات صلواتکم.
ترجمه: دستهای خویش را به دعا در اوقات نمازتان بلند کنید.
همانگونه که در سخن گفتن ما فی الضمیر خود را اظهار می کنیم، و کلمات هر یک علامتهایی برای انجام این مقصود هستند، هیئتها و حالات بدن نیز هر کدام به نحو خاصی از مقاصد و نیات ما خبر می دهند و این در حقیقت نوع دیگری از سخن گفتن است؛ بنابراین همه حالات ظاهری بدن می باید مطابق آداب هر عبادتی انجام گیرد و الا با هر حرکت نا هماهنگ معنای آن تغییر کرده از منظور دیگری حکایت می کند. مثلاً معنای بالا بردن دستها در حال تکبیر و قنوت و دعا بعد از نماز، غیر از معنای مشترک کف خالی و اظهار فقر می باشد. در حال تکبیر فقر و عجز از ادای حق عبادت، و در قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به او، و در حال دعا بعد از نماز که دستها بالاتر از سر و رو به سوی آسمان است، معنای الحاح و اصرار در دعا از آن فهمیده می شود.
ای عزیز، قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است، و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است؛ و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن راندن و از دنیا یاد کردن، کمال نقصان و تمام خسران است(48).
خداوندا! سینه سوزناکی به ما عنایت فرما، و از آتش ندامت، جذوه ندامت در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایی بسوزان و کدورت قلبیه ما را برطرف فرما، و ما را از این عالم، بی تبعات معاصی ببر، انک ولی النعم و علی کل شی ء قدیر(49).
می دانیم که خداوند به آسمان، نزدیکتر از زمین نیست، لکن آسمان سنبل مراتب عالی وجود است که آن را باید محور توجه خویش در دعاها قرار داد و راهی که انسان در پیش دارد ترک حالات و شئون زمینی و آسمانی شدن است و اشاره ظاهری به این حقیقت می تواند با بالا بردن دستها در هنگام دعا باشد.