فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - تفکر و مطالعه در فهم بیشتر سرای آخرت، از قبیل تدبر در آیات عذاب و مطالعه کتبی که بر اساس آیات و روایات و احادیث شریفه به ترسیم زندگی آخرت پرداخته است.
2 - تذکر مداوم، با تکرار آیات عذاب الهی و پناهندگی به او - جلت عظمته -
3 - شناخت نفس و روان که روزنه، بلکه دروازه ورود به اسرار و راز و رمز عالم غیب است.

جدول مراقبه: یاد گرسنگی و عطش قیامت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 30

7 - تصدق بر فقرا و مسکین

متن:... و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم
ترجمه: بر فقیران و مساکین خویش تصدق نمائید.