فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - تذکر دائم خطر عظیم شقاوت در صورت از دست رفتن فرصت و شرایط فراهم شده ظاهری و باطنی در ماه مبارک رمضان.
2 - شناخت علائم وجود شقاوت و فهم حقیقت و نتایج سوء آن
3 - مطالعه احوال اشقیاء به قصد عبرت، در قرآن و تاریخ

جدول مراقبه: توجه به خطر عظیم شقاوت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید
صفحه 26

6 - یاد گرسنگی و عطش قیامت

متن: و اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه.
ترجمه: با گرسنگی و تشنگی خویش به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفتید
در خبر است که عذاب گرسنگی را به دوزخیان مسلط می کنند تا به ناچار شکم های خود را از زقوم پر می سازند، لا کلون من شجر من زقوم فما لئون منها البطون(33)، پس از آن تشنگی را چنان بر آنها چیره می کنند و حمیم را بر ایشان عرضه می سازند که بسیار از آن می آشامند، فسقوا ماء حمیماًفقطع امعائهم(34) بگونه ای گرم است که اندرون آنها را ریزه ریزه می کند.این عذابها بی شک باطن اعمال ایشان در دنیا است که تشنگی و گرسنگی جان خود را با اعمال ناشایست خود سیراب می کردند، ولی اثر آن جز افزوده شدن بر تشنگی و گرسنگی آنها نبوده است.
الدنیا کماء البحر کلما شربه انسان عطشان یزید عطشه حتی یقتله(35).
دنیا همچون آب دریاست که تشنه هر اندازه از آن بیاشامد بر تشنگی او افزوده می شود تا اینکه او را از پای در آورد.