فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

5 - حجاب حب دنیا:

یکی دیگر از حجب غلیظه، که پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، حجاب حب دنیا است که به واسطه آن قلب تمام هم خود را صرف آن کند و وجه قلب یکسره دنیاوی شود؛ و قلب به واسطه این محبت از ذکر خدا غافل شود و از ذکر و مذکور اعراض کند... افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها(30)(31)...

توصیه های عملی:

1 - عرضه نمودن ابهامات و شبهات فکری و روحی و اخلاقی و غیره به قرآن کریم و توجه و دقت کامل در یافتن پاسخهای مناسب آن از میان آیات الهی و تکرار و تذکر آن.
2 - صرف وقت در تعقل نمودن درباره آیاتی که خداوند دعوت به تعقل نموده است، به منظور تأمین نیازمندیهای جسم و جان اعم از معارف و اسرار انسان و هستی و تزکیه نفس و فراگیری راه سلوک الی الله.
3 - رعایت آداب قرائت: تعظیم، تعلیم، تطبیق، تفکر، حضور قلب.
4 - پرهیز از موانع فهم قرآن: حجاب خودبینی، آراء فاسده، انحصار در تفسیر، معاصی و گناهان، حب دنیا.

جدول مراقبه: دعا برای توفیق تلاوت قرآن

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید
صفحه 24