فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

4 - حجاب معاصی و گناهان:

یکی دیگر از حجب که مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از معارف و مواعظ این کتاب آسمانی است، حجاب معاصی و کدورات حاصله از طغیان و سرکشی نسبت به ساحت قدس پروردگار عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراک حقایق (29).

5 - حجاب حب دنیا:

یکی دیگر از حجب غلیظه، که پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، حجاب حب دنیا است که به واسطه آن قلب تمام هم خود را صرف آن کند و وجه قلب یکسره دنیاوی شود؛ و قلب به واسطه این محبت از ذکر خدا غافل شود و از ذکر و مذکور اعراض کند... افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها(30)(31)...

توصیه های عملی:

1 - عرضه نمودن ابهامات و شبهات فکری و روحی و اخلاقی و غیره به قرآن کریم و توجه و دقت کامل در یافتن پاسخهای مناسب آن از میان آیات الهی و تکرار و تذکر آن.
2 - صرف وقت در تعقل نمودن درباره آیاتی که خداوند دعوت به تعقل نموده است، به منظور تأمین نیازمندیهای جسم و جان اعم از معارف و اسرار انسان و هستی و تزکیه نفس و فراگیری راه سلوک الی الله.
3 - رعایت آداب قرائت: تعظیم، تعلیم، تطبیق، تفکر، حضور قلب.
4 - پرهیز از موانع فهم قرآن: حجاب خودبینی، آراء فاسده، انحصار در تفسیر، معاصی و گناهان، حب دنیا.