فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

4 - دعا برای توفیق تلاوت قرآن

متن:... و تلاوه کتابه...
ترجمه: - مسئلت از خداوند با نیات صادق و دلهای پاک - در توفیق تلاوت کتاب او (قرآن کریم).

کتاب هدایت:

قرائت کتاب الهی حقیقتی است عظیم و والا که در مراتب مختلف و به معانی مختلفی تحقق می یابد؛ زیرا خدای متعال به واسطه رحمت بر بندگان خود این کتاب شریف را از مقام قدس و قرب خود نازل فرموده و به حسب تناسب با عوالم مختلف تنزل داده تا به صورت الفاظ در این عالم در آمده است. مردان خدا در قرائت کتاب الهی از دروازه های الفاظ عبور کرده، با بال اندیشه و سلوک قلبی خود به سوی حقیقت آن سفر کنند که شرح این سفر معنوی و بیان لطایف آن محتاج به ذکر پاره ای از آداب معنوی قرائت قرآن است و ما این اوراق را به ذکر فرمایشات امام عارفان از کتاب گران سنگ آداب الصلاه مزین می کنیم:
همت در قرائت کتاب الهی نباید تنها مصروف به پایان بردن سوره و یا جزء و یا ختم آن باشد، بلکه دست یافتن به مقاصد قرآن کریم هدف قرار گیرد.خداوند متعال در کتاب خود نیازمندیهای جسم و جان انسان را برشمرده است، بهترین درمانها را معرفی نموده که بطور اهم مشتمل بر معارف و اسرار انسان و هستی و همچنین تعلیم راه سلوک الی الله و تزکیه نفس می باشد.
...بدانکه این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نور بخش سیر الی الله است.
بالجمله، خدای تبارک و تعالی به واسطه سعه رحمت بر بندگان، این کتاب شریف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به این عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوه الفاظ و صورت حروف در آمده، برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی، و رساندن آنها را از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوت و انسانیت، و از مجاورت شیطان به مرافقت ملکوتیین بلکه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه لقاءالله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است.و از این جهت، این کتاب، کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیت وصول بدین مقام است؛ و مندرجات آن اجمالاً آن چیزی است که در این سیر و سلوک الهی مدخلیت دارد و یا اعانت می کند سالک و مسافر الی الله را...(16).
مطلوب در قرائت قرآن کریم آنست که در قلوب صورت آن نقش بندد، و اوامر و نواهی آن، تأثیر کند و دعوات آن جایگزین شود. و این مطلوب حاصل نشود مگر آنکه آداب قرائت ملحوظ شود.مقصود از آداب آن نیست که پیش بعض قراء متداول شده است که تمام هم و همت منصرف به مخارج الفاظ و تأدیه حروف شود...، بلکه مقصود آدابی است که در شریعت مطهره منظور شده است که اعظم و عمده آنها تفکر و تدبر و اعتبار به آیات آنست(17).
حضرت صادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که قرآن را بسیار تلاوت کند و با او عهد تازه کند به مشقت کشیدن در حفظ آن، دو اجر به او عطا فرماید.و از این حدیث شریف معلوم شود که مطلوب در تلاوت قرآن شریف آنست که در اعماق قلب انسان تأثیر کند و باطن انسان صورت کلام الهی گردد واز مرتبه ملکه به مرتبه تحقق رسد(18).

آداب قرائت قرآن شریف