فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - به اقل خوردنیها و نوشیدنیها اکتفا کردن در وقت افطار و سحر و پرهیز شدید نمودن از پرخوری.
2 - ساده برگزار نمودن افطاری و سحری، تا وقت بیشتری برای عبادت باقی بماند.
3 - دعا برای توفیق روزه واقعی
4 - مراقبت و اجتناب از گناهان
5 - اعراض از حالات شیطانی؛ عجب، کبر، حسد و سایر رذایل نفسانی
6 - در پی لذت حیوانی نبودن و سعی در درک کردن لذایذ معنوی و یا لذات حیوانی را با لذات معنوی معاوضه و معامله ننمودن.

دعا برای توفیق روزه داری

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 14

4 - دعا برای توفیق تلاوت قرآن

متن:... و تلاوه کتابه...
ترجمه: - مسئلت از خداوند با نیات صادق و دلهای پاک - در توفیق تلاوت کتاب او (قرآن کریم).