فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - در هر عملی نخست از نیت و قصد آن سوال کنیم، چنانچه مقصود اصلاح امر آخرت و تحصیل رضای حق جل جلاله نیست، نیت را تغیر دهیم.
2 - برای پی بردن به نیات قلبی خود در هر عمل آنرا برای چند لحظه در ذهن خود تعطیل کرده، بگوییم انجام نمی دهم و توجه کنیم که از انجام ندادن آن دل از چه چیز در هراس و تشویش می افتد، چنانچه آن تشویش و نگرانی الهی نبود، نیت خوبی را بجای آن تلقین کنیم.
3 - در تحقق یأس از غیر خدا و قطع طمع از مردم، با تفکر در نعمتها و رحمتهای الهی، دست طلب از مخلوق ضعیف کوتاه کنیم.
4 - یک دعای طولانی را یک دفعه، با عجله و با شتاب نخوانیم، شبی ربع
آن، یا یک ثلث آنرا با حال بخوانیم و در فقراتش تفکر کنیم.
5 - برای تحقق نیت صادق؛ در آیات قرآن کریم و احادیث شریفه، مانند: آیه، یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی الله بقلب سلیم، تفکر کنیم؛ تفکر در عاقبت امید به غیر خدا و نتایج آن در دنیا و آخرت.

جدول مراقبه: دعا و مسئلت از درگاه الهی با قلبی پاک و نیتی صادق

چنانچه مایل هستید حداقل یکی توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی علمی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 11.

3 - دعا برای توفیق روزه داری:

متن: أن یوفقکم لصیامه...
ترجمه: (مسئلت از خداوند با نیات صادق و دلهای پاک) در توفیق به روزه داری.
معنای روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، از معاصی هم باید خودداری نمود بلکه مردان خدا که می خواهند به معدن عظمت برسند باید ترک غیر حق کنند در همه مظاهر آن. از این رو دعا برای تحقق روزه حقیقی قبل از حلول ماه و همراه آن و بعد از آن، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا سلوک راه حق که جز با پای طلب و اختیار تحقق نمی یابد به برکت آن آغاز شود:
شما اقلاً به آداب اولیه روزه عمل نمائید و همانطور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه می دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید. از هم اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگوئی و دروغ نگه داشته، کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید... اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچگونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزه ایکه از شما خواسته اند محقق نشده است؛ آنچه انجام داده اید روزه عامه حیوانی بوده است. در این ماه شریف که به مهمانسرای الهی دعوت شده اید اگر به حق تعالی معرفت پیدا نکردید یا معرفت شما زیادتر نشد، بدانید در ضیافه الله درست وارد نشدید و حق ضیافت را بجا نیاوردید(14).
روزه داری تنها به معنای بستن دهان از مأکولات و مشروبات نیست، بلکه روزه از یک نظر نخوردن غذای حیوانی و از نظر دیگر خوردن غذای روح و اکل و شرب معنوی است؛ و سقاهم ربهم شراباً طهوراً(15)
اگر لذت ترک لذت بدانی - دگر لذت نفس لذت نخوانی