فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

قلب پاک:

قلب پاک آن قلبی است که از محبت دنیا و توجه به غیر خدا پاک باشد در قرآن کریم از چنین قلبی تعبیر به قلب سلیم شده است یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی الله بقلب سلیم(12) از حضرت صادق، (علیه السلام)، در کافی شریف چنین روایت شده که فرمودند: قلب سلیم آن قلبی است که ملاقات کند پروردگار خود را در صورتی که در آن احدی نباشد غیر از خدا، و نیز فرمودند: قلب سلیم آن است که سالم باشد از محبت دنیا.
باید دانست که قلب انسانی چون سلامت از آفات و عیوب باشد، حق را به فطرت سالمه خود دریابد، و پس از دریافت کردن آن برای آن تسلیم شود، و چون تسلیم شد، در اعمال صوریه قالبیه انقیاد کند. پس، از قلب سالم تسلیم حاصل شود، و از تسلیم قلبی انقیاد صوری حاصل شود(13).
جان دعا حکایت نفس و سخن گفتن با خداست که انسان روح و روان خویش را به رب مهربان عرضه می کند. دعا اظهار فقر و بندگی به درگاه خدای تعالی است که در قالب الفاظ و جملات صورت می گیرد؛ و گاه در نجوای صمیمانه قلبی و این هر دو در صورتی ارزشمند است که با نیتی صادق و قلبی پاک باشد و نیت صادق و قلب پاک به معنای نخواستن غیر او و سکنی ندادن غیر او در قلب است؛
القلب حرم الله و لا تسکن فی حرم الله غیر الله.

توصیه های عملی:

1 - در هر عملی نخست از نیت و قصد آن سوال کنیم، چنانچه مقصود اصلاح امر آخرت و تحصیل رضای حق جل جلاله نیست، نیت را تغیر دهیم.
2 - برای پی بردن به نیات قلبی خود در هر عمل آنرا برای چند لحظه در ذهن خود تعطیل کرده، بگوییم انجام نمی دهم و توجه کنیم که از انجام ندادن آن دل از چه چیز در هراس و تشویش می افتد، چنانچه آن تشویش و نگرانی الهی نبود، نیت خوبی را بجای آن تلقین کنیم.
3 - در تحقق یأس از غیر خدا و قطع طمع از مردم، با تفکر در نعمتها و رحمتهای الهی، دست طلب از مخلوق ضعیف کوتاه کنیم.
4 - یک دعای طولانی را یک دفعه، با عجله و با شتاب نخوانیم، شبی ربع
آن، یا یک ثلث آنرا با حال بخوانیم و در فقراتش تفکر کنیم.
5 - برای تحقق نیت صادق؛ در آیات قرآن کریم و احادیث شریفه، مانند: آیه، یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی الله بقلب سلیم، تفکر کنیم؛ تفکر در عاقبت امید به غیر خدا و نتایج آن در دنیا و آخرت.

جدول مراقبه: دعا و مسئلت از درگاه الهی با قلبی پاک و نیتی صادق

چنانچه مایل هستید حداقل یکی توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی علمی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 11.