فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

حقیقت نیت:

نیت عبارتست از تصمیم عزم به اتیان شی ء و اجماع نفس بر آوردن آن پس از تصور آن و تصدیق به فائده آن و حکم به لزوم اتیان آن. و آن حالتی است نفسانی وجدانی که پس از این امور پیدا شود، که از آن تعبیر به همت و تصمیم عزم و اراده و قصد می کنیم(8).

نیت صادق:

نیت صادق نیتی خالص از شرک و ریاست:
هیچ چیز در عبادات به اهمیت نیت و تخلیص آن نیست، زیرا که نسبت نیات به عبادات، نسبت ارواح به ابدان و نفوس به اجساد است... و هیچ عبادتی بی نیت خالصه مقبول درگاه حق تعالی نیست؛ الا آنکه اگر خالص از ریاء و شرک ظاهری ملکی نباشد - و آن ریایی است که فقها، رضوان الله علیهم، ذکر فرمودند - موجب بطلان و عدم اجزای ظاهر است، و اگر خالص از تشریک باطنی نباشد، گرچه به حسب ظاهر شرع و حکم فقهی، صحیح و مجزی است ولی به حسب باطن شرع و حقیقت و اسرار عبادات، صحیح نیست و مقبول پیشگاه مقدس نمی باشد(9).

نیت خالص (حقیقت اخلاص):

یکی از مهمات آداب نیت، که از مهمات جمیع عبادات است و از دستورات کلیه شامله است اخلاص است و حقیقت آن، تصفیه نمودن عمل است از شائبه غیر خدا، و صافی نمودن سر است از رؤیت غیر حق تعالی در جمیع اعمال صوریه و لبیه و ظاهریه و باطنیه. و کمال آن ، ترک غیر است مطلقاً و پا نهادن بر انیت و انانیت و غیر و غیریت است یکسره. قال تعالی: الا لله الدین الخالص(10)، (خدای تعالی اختیار فرموده برای خویش دین خالص را) و اگر یکی از حظوظ نفسانیه و شیطانیه در دین باشد، خالص نخواهد بود، و آنچه خالص نیست، حق تعالی اختیار نفرموده و آنچه شائبه غیریت و نفسانیت دارد از حدود دین حق خارج است(11).