فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: اهمیت ماه مبارک را به قلب خود برسان

چنانچه مایل هستید یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 5.

2 - دعا و مسئلت از درگاه الهی با نیتی صادق و قلبی پاک

متن: فاسئلوا الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره.
ترجمه: - حال که ماه، چنین پر برکت است - از خداوند با نیات صادق و قلوبی پاک در خواست و دعا نمائید.

مفهوم و حقیقت دعا:

حقیقت دعا که همان توجه ناقص به کامل مطلق برای رفع نقص و احتیاج خود است، امری فطری و جبلی است که لازمه آن یاس از غیر حق و قطع طمع از مردم و انقطاع الی الله می باشد. در روایات وارده از طریق معصومین - علیهم السلام - قطع طمع از مردم مجمع همه خیرات و راه وصول به باب الله و همه برکات شمرده شده است؛ امام راحل و پدر معنوی ما (ره) در این زمینه چنین نصیحت می کنند:
ای انسان محجوب که در نعمتهای بی سابقه الهی غرقی و در رحمتهای رحمانی و رحیمی فرو رفتی و ولی نعمت خود را گم کردی، اکنون که به حد رشد و تمیز رسیدی، به هر حشیشی متشبث و به هر پایه سستی معتمد شوی؟!
امروز که باید با تفکر در نعمتها و رحمتهای الهیه دست طلب را از مخلوق ضعیف کوتاه کنی، و با نظر به الطاف عامه و خاصه حق - جل و علی - پای کوشش را از در خانه غیر حق ببری، و اعتماد جز به رکن رکین رحمت الهی نکنی، چه شده است که از ولی نعمت خود غفلت کرده، و به خود و عمل خود، و مخلوق و عمل آنها اعتماد کردی، و مرتکب چنین شرکی خفی یا جلی شدی؟(6).
لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانی اش نکنی، بنده و شما حال سید سجاد - (علیه السلام) -، را نداریم که آن دعای مفصل را با حال بخوانیم، شبی یک ربع آن را، یک ثلث آن را، با حال بخوان و تفکر کن در فقراتش، شاید صاحب حال شوی(7).