فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

4 - مکروهات نماز جماعت

1- اگر در صفهای جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها به نماز بایستد(178).
2- مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام آن را بشنود(179).
3- مسافری که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت می خواند، مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند(180).
4- کسی که مسافر نیست، مکروه است در این نمازها به مسافر اقتداء نماید(181).
توضیح این که مکروه بودن در عبادات به این معنا نیست که ترک آن بهتر است بلکه ثوابش کمتر است.

...................) Anotates (.................
1) توضیح المسائل، بعد از مسأله 727، احکام نماز.
2) مفتاح الفلاح، ص 25
3) مفتاح الفلاح ، ص 26
4) مفتاح الفلاح ، ص 23.

5) من لا یحضرالفقیه، ج 1، ص 125.

6) من لا یحضرالفقیه، ج 1، ص 126.

7) نهج الفصاحة، ص 349

8) مفتاح الفلاح، ص 27 و 28

9) النضید، ج 2، ص 124.
10) الفقیه، ج 1، ص 122.

11) نهج الفصاحه، ص 306.

12) محجة البیضاء، ج 1، ص 301.

13) تحریر الوسیله، ج 1، ص 155.

14) حلیة المتقین، ص 6 و 7.

15) توضیح المسائل، م 864.

16) مکارم الاخلاق، ص 22.

17) توضیح المسائل، م 864.

18) ثواب الاعمال، ص 62.

19) النضید، ج 2، ص 114.

20) اسرار الصلوة، میرزا حواد ملکی تبریزی، ص 125.

21) وسائل الشیعه، ج 4، ص 374.

22) توضیح المسائل، م 1480 تا 1487.

23) توضیح المسائل، م 751.

24) تحریر الوسیله، ج 1، ص 138

25) کنزالعمال، ج 7، ح 19036. (نقل از چهل حدیث)

26) محجة البیضاء ج 1، ص 340.

27) محجة البیضاء، ج 1، ص 350.

28) محجة البیضاء، ج 1، ص 350.

29) ثواب الاعمال، ص 54.

30) بحارالانوار، ج 96، ص 49.

31) ثواب الاعمال، ص 55.

32) ثواب الاعمال، ص 55.

33) ثواب الاعمال، ص 56.

34) ثواب الاعمال، ص 56.

35) ثواب الاعمال، ص 56.

36) وسائل الشیعه، ج 3، ص 478.

37) وسائل الشیعه، ج 3، ص 484.

38) بحارالانوار، ج 84، ص 3.

39) وسائل الشیعه، ج 3، ص 573.

40) بحارالانوار، ج 83، ص 384.

41) الحکم الزهراء ص 15.

42) ثواب الاعمال، ص 47.

43) توضیح المسائل، م 916.

44) تحریر الوسیله، ج 1، ص 153.

45) توضیح المسائل، م 917 تا 941.

46) اسرار الصلوة، ص 198.

47) توضیح المسائل، م 776.

48) تحریر الوسیله، ج 1، ص 155.

49) اصول کافی، ج 4، ص 258.

50) توضیح المسائل، م 943.

51) پرتوی از اسرار نماز، ص 116.

52) پرواز در ملکوت، ج 2، ص 69.

53) آداب الصلوة، ص 160.

54) توضیح المسائل، م 954 و 955.

55) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

56) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

57) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

58) اسرار الصلوة، ص 320.

59) جامع السعادات، ج 3، ص 436.

60) توضیح المسائل، م 958.

61) توضیح المسائل، م 977.

62) اسرار الصلوة، ص 262.

63) آداب الصلوة، ص 61.

64) آداب الصلوةص 61.
65) اسرار الصلوة، ص 263.

66) النضید، ج 2، ص 281.

67) تحریر الوسیله، ج 1، ص 161.

68) توضیح المسائل، م 1017.

69) تحریر الوسیله، ج 1، ص 169.

70) توضیح المسائل، ج 1، ص 169.

71) توضیح المسائل، 1017
72) همان، م 1014.

73) توضیح المسائل، م 997.

74) توضیح المسائل، م 1017.

75) توضیح المسائل، م 1017.

76) تحریر الوسیله، ج 1، ص 161.

77) تحریر الوسیله، ج 1، ص 169.

78) تحریرالوسیله، ج 1، ص 169.

79) نور الثقلین، ج 1، ص 16.

80) توضیح المسائل، م 1043.

81) همان، م 1026.

82) بحارالانوار، ج 83، ص 108.

83) بحارالانوار، ج 83، ص 108.

84) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

85) بحارالانوار، ج 83ص 108.

86) تحریر الوسیله، ج 1، ص 172.

87) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

88) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

89) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

90) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

91) اسرارالصلوة، ص 411.

92) توضیح المسائل، م 1091.

93) تحریرالوسیله، ج، ص 179.

94) توضیح المسائل، م 1123.

95) العروة الوثقی، ج 1، ص 286، م 23.

96) مکتب اسلام، ج 11، ص 10.

97) تحریرالوسیله، ج 1، ص 179.

98) توضیح المسائل، م 110.

99) پرتوی از اسرار نماز، ص 186.

100) رساله نوین، ج 1، ص 150.

101) نخستین آیه سوره های 57، 59، 61، 62، 64 و سوره 24 : 41 ، 59 : 24 ،17 : 24 ،13 : 14، 39 : 75، 40 : 7، 42 : 5.

102) سوره های 2 : 130، 40 : 55، 50 : 39، 52 : 48، 98 : 15، 110 : 3

103) سوره واقعه، آیات 74 و 96.

104) سوره اعلی، آیه 1.

105) رساله نوین، ج 1، ص 151 و 152.

106) جامع السعادات، ج 3، ص 446.

107) توضیح المسائل، م 1105.

108) پرتوی از اسرار نماز، ص 189.

109) مفتاح الفلاح، ص 41 و 42، توضیح المسائل، م 264.

110) توضیح المسائل، م 954.

111) توضیح المسائل، م 1017.

112) توضیح المسائل، م 1017.

113) توضیح المسائل، م 1043.

114) همان، م 1017.

115) توضیح المسائل، م 1091.

116) توضیح المسائل، م 965.

117) توضیح المسائل، م 1014.

118) توضیح المسائل، م 1091.

119) توضیح المسائل، م 1103.

120) تحریرالوسیله، ج 176.
توضیح المسائل، م 1091
121) مفتاح الفلاح، ص 86.

122) مفتاح الفلاح، ص 90.

123) سوره بقره، آیه 201.

124) سوره آل عمران، آیه 8.

125) سوره آل عمران، آیه 16.

126) سوره اعراف، آیه 126.

127) سوره طه، آیه 25 - 28.

128) سوره ابراهیم، آیه 41.

129) سوره اعراف، آیه 23.

130) سوره نمل، آیه 23.

131) سوره ابراهیم، آیه 40.

132) سوره ممتحنه، آیه 4.

133) ترجمه الصلوة، ص 51.

134) دعای کمیل.

135) مناجات شعبانیه.

136) مفتاح الفلاح، ص 379.

137) مفتاح الفلاح، ص 349.

138) توضیح المسائل، م 1122.

139) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

140) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

141) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

142) تحریرالوسیله، ج 1، ص 185.

143) پرتوی از اسرار نماز، ص 166.

144) تحریرالوسیله، ج 1، ص 185.

145) خصال، ج 1، ص 287.

146) المصباح المنیر، ص 37.

147) المصباح المنیر، ص 37.

148) همان، ص 38.

149) المصباح المنیر، ص 38.

150) المصباح المنیر، ص 38.

151) المصباح المنیر، ص 39.

152) بقره، 255 - 257.

153) آل عمران، 18.

154) آل عمران، 26.

155) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز صبح.

156) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز ظهر و عصر.

157) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز مغرب و عشاء.

158) توضیح المسائل، م 865.

159) اسرار الصلوة، ص 117.

160) النضید، ج 1، ص 115.

161) توضیح المسائل، م 898.

162) توضیح المسائل، م 1099.

163) توضیح المسائل، م 1020.

164) توضیح المسائل، م 1021.

165) العروة الوثقی، ج 1، ص 284.

166) توضیح المسائل، م 1157.

167) توضیح المسائل، م 1157.

168) توضیح المسائل، م 1157

169) توضیح المسائل، م 1157.

170) توضیح المسائل، م 1157.

171) توضیح المسائل، م 1157.

172) توضیح المسائل، م 1158.

173) توضیح المسائل، م 1158.

174) تحریرالوسیله، ج 1، ص 190.

175) تحریرالوسیله، ص 172.

176) مکتب اسلام، ج 14، ص 16.

177) توضیح المسائل، م 1092.

178) توضیح المسائل، م 1488.

179) توضیح المسائل، م 1489.

180) توضیح المسائل، م 1490.

181) توضیح المسائل، م 1490.