فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

2 - مکروهات مکان نمازگزار

1- حمام.
2- زمین نمکزار.
3- مقابل انسان.
4- مقابل دری که باز است.
5- در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست.
6- مقابل آتش و چراغ.
7- در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
8- مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد.
9- رو به روی عکس و مجسمه و چیزی که روح دارد، مگر آن که بر روی آن پرده بکشند.
10- در اطاقی که جنب در آن باشد.
11- در جایی که عکس باشد، اگر چه رو به روی نمازگزار نباشد.
12- مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان(161).

3 - مکروهات نماز

مکروهات نماز آن چیزهایی هستند که ترک کردن آنها باعث ثواب می شود، ولی انجام دادنشان اشکالی ندارد و ضروری هم به نماز نمی زند.
بعضی از آنها عبارتند از:
1- مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره توحید را نخواند(162).
2- مکروه است خواندن سوره توحید به یک نفس(163).
3- سوره ای را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولی اگر سوره توحید را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست(164).
4- خواندن قرآن در رکوع و سجود(165).
5- برگرداندن صورت کمی به طرف راست یا چپ(166).
6- به هم گذاردن چشمها و یا گرداندن آنها به طرف راست و چپ(167).
7- بازی کردن با ریش و دست خود(168).
8- نگاه کردن به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری(169).
9- ساکت شدن برای شنیدن حرف کسی، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر(170).
10- انجام دادن هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد(171).
11- نماز خواندن در موقع خواب آمدن انسان، و خودداری کردن از بول و غایط(172).
12- پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد(173).
13- خمیازه کشیدن اختیاری(174).
14- آب دهان و بینی انداختن از روی اختیار.
15- آه کشیدن یا ناله کردن به یک حرف.
16- گذاردن دست بر کمر.
17- موی ریش یا ناخن را به دندان گرفتن یا بریدن.
18- نگاه کردن به آسمان.
19- مکروه است که نمازگزار در حال رکوع سرش را پایین اندازد و یا دستهایش را به پهلوهایش بچسباند و یا این که دستهایش را در میان زانوها قرار دهد(175).
20- شکستن انگشتها.
21- بستن چشمها.
22- مقابل آتش ایستادن.
23- مقابل در باز ایستادن.
24- خواب آلوده نماز خواندن.
25- حدیث نفس کردن و گرفتاریهای دنیوی را در نماز از فکر خود گذراندن.
26- تخلی نکردن قبل از نماز(176).
27- مکروه است برای بر طرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است(177).

4 - مکروهات نماز جماعت

1- اگر در صفهای جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها به نماز بایستد(178).
2- مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام آن را بشنود(179).
3- مسافری که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت می خواند، مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند(180).
4- کسی که مسافر نیست، مکروه است در این نمازها به مسافر اقتداء نماید(181).
توضیح این که مکروه بودن در عبادات به این معنا نیست که ترک آن بهتر است بلکه ثوابش کمتر است.

...................) Anotates (.................
1) توضیح المسائل، بعد از مسأله 727، احکام نماز.
2) مفتاح الفلاح، ص 25
3) مفتاح الفلاح ، ص 26
4) مفتاح الفلاح ، ص 23.

5) من لا یحضرالفقیه، ج 1، ص 125.

6) من لا یحضرالفقیه، ج 1، ص 126.

7) نهج الفصاحة، ص 349

8) مفتاح الفلاح، ص 27 و 28

9) النضید، ج 2، ص 124.
10) الفقیه، ج 1، ص 122.

11) نهج الفصاحه، ص 306.

12) محجة البیضاء، ج 1، ص 301.

13) تحریر الوسیله، ج 1، ص 155.

14) حلیة المتقین، ص 6 و 7.

15) توضیح المسائل، م 864.

16) مکارم الاخلاق، ص 22.

17) توضیح المسائل، م 864.

18) ثواب الاعمال، ص 62.

19) النضید، ج 2، ص 114.

20) اسرار الصلوة، میرزا حواد ملکی تبریزی، ص 125.

21) وسائل الشیعه، ج 4، ص 374.

22) توضیح المسائل، م 1480 تا 1487.

23) توضیح المسائل، م 751.

24) تحریر الوسیله، ج 1، ص 138

25) کنزالعمال، ج 7، ح 19036. (نقل از چهل حدیث)

26) محجة البیضاء ج 1، ص 340.

27) محجة البیضاء، ج 1، ص 350.

28) محجة البیضاء، ج 1، ص 350.

29) ثواب الاعمال، ص 54.

30) بحارالانوار، ج 96، ص 49.

31) ثواب الاعمال، ص 55.

32) ثواب الاعمال، ص 55.

33) ثواب الاعمال، ص 56.

34) ثواب الاعمال، ص 56.

35) ثواب الاعمال، ص 56.

36) وسائل الشیعه، ج 3، ص 478.

37) وسائل الشیعه، ج 3، ص 484.

38) بحارالانوار، ج 84، ص 3.

39) وسائل الشیعه، ج 3، ص 573.

40) بحارالانوار، ج 83، ص 384.

41) الحکم الزهراء ص 15.

42) ثواب الاعمال، ص 47.

43) توضیح المسائل، م 916.

44) تحریر الوسیله، ج 1، ص 153.

45) توضیح المسائل، م 917 تا 941.

46) اسرار الصلوة، ص 198.

47) توضیح المسائل، م 776.

48) تحریر الوسیله، ج 1، ص 155.

49) اصول کافی، ج 4، ص 258.

50) توضیح المسائل، م 943.

51) پرتوی از اسرار نماز، ص 116.

52) پرواز در ملکوت، ج 2، ص 69.

53) آداب الصلوة، ص 160.

54) توضیح المسائل، م 954 و 955.

55) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

56) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

57) تحریر الوسیله، ج 1، ص 162.

58) اسرار الصلوة، ص 320.

59) جامع السعادات، ج 3، ص 436.

60) توضیح المسائل، م 958.

61) توضیح المسائل، م 977.

62) اسرار الصلوة، ص 262.

63) آداب الصلوة، ص 61.

64) آداب الصلوةص 61.
65) اسرار الصلوة، ص 263.

66) النضید، ج 2، ص 281.

67) تحریر الوسیله، ج 1، ص 161.

68) توضیح المسائل، م 1017.

69) تحریر الوسیله، ج 1، ص 169.

70) توضیح المسائل، ج 1، ص 169.

71) توضیح المسائل، 1017
72) همان، م 1014.

73) توضیح المسائل، م 997.

74) توضیح المسائل، م 1017.

75) توضیح المسائل، م 1017.

76) تحریر الوسیله، ج 1، ص 161.

77) تحریر الوسیله، ج 1، ص 169.

78) تحریرالوسیله، ج 1، ص 169.

79) نور الثقلین، ج 1، ص 16.

80) توضیح المسائل، م 1043.

81) همان، م 1026.

82) بحارالانوار، ج 83، ص 108.

83) بحارالانوار، ج 83، ص 108.

84) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

85) بحارالانوار، ج 83ص 108.

86) تحریر الوسیله، ج 1، ص 172.

87) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

88) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

89) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

90) تحریرالوسیله، ج 1، ص 172.

91) اسرارالصلوة، ص 411.

92) توضیح المسائل، م 1091.

93) تحریرالوسیله، ج، ص 179.

94) توضیح المسائل، م 1123.

95) العروة الوثقی، ج 1، ص 286، م 23.

96) مکتب اسلام، ج 11، ص 10.

97) تحریرالوسیله، ج 1، ص 179.

98) توضیح المسائل، م 110.

99) پرتوی از اسرار نماز، ص 186.

100) رساله نوین، ج 1، ص 150.

101) نخستین آیه سوره های 57، 59، 61، 62، 64 و سوره 24 : 41 ، 59 : 24 ،17 : 24 ،13 : 14، 39 : 75، 40 : 7، 42 : 5.

102) سوره های 2 : 130، 40 : 55، 50 : 39، 52 : 48، 98 : 15، 110 : 3

103) سوره واقعه، آیات 74 و 96.

104) سوره اعلی، آیه 1.

105) رساله نوین، ج 1، ص 151 و 152.

106) جامع السعادات، ج 3، ص 446.

107) توضیح المسائل، م 1105.

108) پرتوی از اسرار نماز، ص 189.

109) مفتاح الفلاح، ص 41 و 42، توضیح المسائل، م 264.

110) توضیح المسائل، م 954.

111) توضیح المسائل، م 1017.

112) توضیح المسائل، م 1017.

113) توضیح المسائل، م 1043.

114) همان، م 1017.

115) توضیح المسائل، م 1091.

116) توضیح المسائل، م 965.

117) توضیح المسائل، م 1014.

118) توضیح المسائل، م 1091.

119) توضیح المسائل، م 1103.

120) تحریرالوسیله، ج 176.
توضیح المسائل، م 1091
121) مفتاح الفلاح، ص 86.

122) مفتاح الفلاح، ص 90.

123) سوره بقره، آیه 201.

124) سوره آل عمران، آیه 8.

125) سوره آل عمران، آیه 16.

126) سوره اعراف، آیه 126.

127) سوره طه، آیه 25 - 28.

128) سوره ابراهیم، آیه 41.

129) سوره اعراف، آیه 23.

130) سوره نمل، آیه 23.

131) سوره ابراهیم، آیه 40.

132) سوره ممتحنه، آیه 4.

133) ترجمه الصلوة، ص 51.

134) دعای کمیل.

135) مناجات شعبانیه.

136) مفتاح الفلاح، ص 379.

137) مفتاح الفلاح، ص 349.

138) توضیح المسائل، م 1122.

139) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

140) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

141) توضیح المسائل، م 1122 تا 1124.

142) تحریرالوسیله، ج 1، ص 185.

143) پرتوی از اسرار نماز، ص 166.

144) تحریرالوسیله، ج 1، ص 185.

145) خصال، ج 1، ص 287.

146) المصباح المنیر، ص 37.

147) المصباح المنیر، ص 37.

148) همان، ص 38.

149) المصباح المنیر، ص 38.

150) المصباح المنیر، ص 38.

151) المصباح المنیر، ص 39.

152) بقره، 255 - 257.

153) آل عمران، 18.

154) آل عمران، 26.

155) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز صبح.

156) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز ظهر و عصر.

157) مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز مغرب و عشاء.

158) توضیح المسائل، م 865.

159) اسرار الصلوة، ص 117.

160) النضید، ج 1، ص 115.

161) توضیح المسائل، م 898.

162) توضیح المسائل، م 1099.

163) توضیح المسائل، م 1020.

164) توضیح المسائل، م 1021.

165) العروة الوثقی، ج 1، ص 284.

166) توضیح المسائل، م 1157.

167) توضیح المسائل، م 1157.

168) توضیح المسائل، م 1157

169) توضیح المسائل، م 1157.

170) توضیح المسائل، م 1157.

171) توضیح المسائل، م 1157.

172) توضیح المسائل، م 1158.

173) توضیح المسائل، م 1158.

174) تحریرالوسیله، ج 1، ص 190.

175) تحریرالوسیله، ص 172.

176) مکتب اسلام، ج 14، ص 16.

177) توضیح المسائل، م 1092.

178) توضیح المسائل، م 1488.

179) توضیح المسائل، م 1489.

180) توضیح المسائل، م 1490.

181) توضیح المسائل، م 1490.