فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

1 - مکروهات لباس نمازگزار

1- مکروه است لباس نمازگزار دارای عکس انسان یا حیوان باشد.
2- پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ.
3- پوشیدن لباس شرابخوار.
4- پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند.
5- دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد(158).
6- چیزی بر دهان بستن، هم برای مرد و هم برای زن(159).
7- نقاب برای زن.
8- پوشیدن لباس کسی که پرهیز از غصبی بودن لباسش نمی کند و باکی از پوشیدن لباس غصبی ندارد.
9- پیچیدن جامه بر خود(160).

2 - مکروهات مکان نمازگزار

1- حمام.
2- زمین نمکزار.
3- مقابل انسان.
4- مقابل دری که باز است.
5- در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست.
6- مقابل آتش و چراغ.
7- در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
8- مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد.
9- رو به روی عکس و مجسمه و چیزی که روح دارد، مگر آن که بر روی آن پرده بکشند.
10- در اطاقی که جنب در آن باشد.
11- در جایی که عکس باشد، اگر چه رو به روی نمازگزار نباشد.
12- مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان(161).

3 - مکروهات نماز

مکروهات نماز آن چیزهایی هستند که ترک کردن آنها باعث ثواب می شود، ولی انجام دادنشان اشکالی ندارد و ضروری هم به نماز نمی زند.
بعضی از آنها عبارتند از:
1- مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره توحید را نخواند(162).
2- مکروه است خواندن سوره توحید به یک نفس(163).
3- سوره ای را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولی اگر سوره توحید را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست(164).
4- خواندن قرآن در رکوع و سجود(165).
5- برگرداندن صورت کمی به طرف راست یا چپ(166).
6- به هم گذاردن چشمها و یا گرداندن آنها به طرف راست و چپ(167).
7- بازی کردن با ریش و دست خود(168).
8- نگاه کردن به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری(169).
9- ساکت شدن برای شنیدن حرف کسی، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر(170).
10- انجام دادن هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد(171).
11- نماز خواندن در موقع خواب آمدن انسان، و خودداری کردن از بول و غایط(172).
12- پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد(173).
13- خمیازه کشیدن اختیاری(174).
14- آب دهان و بینی انداختن از روی اختیار.
15- آه کشیدن یا ناله کردن به یک حرف.
16- گذاردن دست بر کمر.
17- موی ریش یا ناخن را به دندان گرفتن یا بریدن.
18- نگاه کردن به آسمان.
19- مکروه است که نمازگزار در حال رکوع سرش را پایین اندازد و یا دستهایش را به پهلوهایش بچسباند و یا این که دستهایش را در میان زانوها قرار دهد(175).
20- شکستن انگشتها.
21- بستن چشمها.
22- مقابل آتش ایستادن.
23- مقابل در باز ایستادن.
24- خواب آلوده نماز خواندن.
25- حدیث نفس کردن و گرفتاریهای دنیوی را در نماز از فکر خود گذراندن.
26- تخلی نکردن قبل از نماز(176).
27- مکروه است برای بر طرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است(177).