فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

بخش سوم: مکروهات نماز

1 - مکروهات لباس نمازگزار

1- مکروه است لباس نمازگزار دارای عکس انسان یا حیوان باشد.
2- پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ.
3- پوشیدن لباس شرابخوار.
4- پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند.
5- دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد(158).
6- چیزی بر دهان بستن، هم برای مرد و هم برای زن(159).
7- نقاب برای زن.
8- پوشیدن لباس کسی که پرهیز از غصبی بودن لباسش نمی کند و باکی از پوشیدن لباس غصبی ندارد.
9- پیچیدن جامه بر خود(160).

2 - مکروهات مکان نمازگزار

1- حمام.
2- زمین نمکزار.
3- مقابل انسان.
4- مقابل دری که باز است.
5- در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست.
6- مقابل آتش و چراغ.
7- در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
8- مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد.
9- رو به روی عکس و مجسمه و چیزی که روح دارد، مگر آن که بر روی آن پرده بکشند.
10- در اطاقی که جنب در آن باشد.
11- در جایی که عکس باشد، اگر چه رو به روی نمازگزار نباشد.
12- مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان(161).