فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

تعقیبات نماز عشاء

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی و انما اطلبه بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبه البلدان فأنا فیما أنا طالب کالحیران لا ادری افی سهل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر و علی یدی من و من قبل من و قد علمت ان علمه عندک و اسبابه بیدک و انت الذی تقسمه بلطفک و تسببه برحمتک اللهم فصل علی محمد و اله واجعل یا رب رزقک لی واسعا و مطلبه سهلا و مأخذه قریبا و لا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیه رزقا فانک غنی عن عذابی و أنا فقیر الی رحمتک فصل علی محمد و اله وجد علی عبدک بفضلک انک ذو فضل عظیم:
(ای خدا من، از جایگاه روزی خودم آگاه نیستم، تنها رزق خود را به خیالی که بر دلم وارد می شود می طلبم، و در دور شهرها در طلب روزی می روم، پس من در آنچه طالب او هستم مانند شخص متحیرم که نمی دانم روزی ام در صحرا است یا کوه، در زمین یا در آسمان است، در خشکی است یا در دریا، و به دست کیست و پیش کیست، و می دانم که علم آن نزد توست و اسباب روزی من هر چه باشد به دست توست و تو به لطف و کرم قسمت می کنی آن رزق را به مهربانی خود برمی انگیزی، خدایا پس درود فرست بر محمد و آل او، و رزقی که به من عطا می کنی وسیع فرما، و راه طلب آن را آسان گردان، و از مآخذ نزدیکی مقرر ساز مرا در طلب چیزی که بر من روزی مقدر نفرموده به مشقت نینداز که تو از رنج و عذاب من بی نیازی و من محتاج به رحمت نامنتهای توام، پس درود فرست بر محمد و آل او، و بخشش فرما بر بنده خود به فضل و رحمت خویش که فضل و کرم تو بسیار عظیم (و بی نهایت) است)(157).

بخش سوم: مکروهات نماز

1 - مکروهات لباس نمازگزار

1- مکروه است لباس نمازگزار دارای عکس انسان یا حیوان باشد.
2- پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ.
3- پوشیدن لباس شرابخوار.
4- پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند.
5- دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد(158).
6- چیزی بر دهان بستن، هم برای مرد و هم برای زن(159).
7- نقاب برای زن.
8- پوشیدن لباس کسی که پرهیز از غصبی بودن لباسش نمی کند و باکی از پوشیدن لباس غصبی ندارد.
9- پیچیدن جامه بر خود(160).