فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

726 - نردبان تکامل

قال علی (علیه السلام): القلب المحب لله یحب الکثیرا النصب لله و القلب اللاهی عن الله یحب الراحة فلا تظن یابن آدم انک تدرک رفعة البر بغیر مشقة فان الحق ثقیل مر.(706)
امام علی (علیه السلام): دل دوستدار خدا، رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست دارد و دل بی خبر از خدا راحت طلب است. پس، ای انسان، گمان مبر که بی رنج و سختی به مقام رفیع نیکوکاری دست می یابی، زیرا حق سنگین و تلخ است.

727 - نرمی بی جا

قال علی (علیه السلام): اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا، ربما کان الدواء داء و الداء دواء.(707)
امام علی (علیه السلام): هر گاه به جای نرمی و مدارا، خشونت لازم باشد، خشونت (عین) نرمی و مدارا است. بسا دارو که (مایه) درد و بیماری باشد و بسا درد و بیماری که خود دارو باشد.

728 - نزدیکی به خدا و مردم

قال علی (علیه السلام): التقرب الی الله تعالی بمسالته و الی الناس بترکها.(708)
امام علی (علیه السلام): نزدیک شدن به خداوند با در خواست و تقاضا از اوست و نزدیک شدن به مردم با ترک در خواست از آنهاست.