فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

683 - معرفت نفس

الامام علی (علیه السلام): لا تجهل نفسک فان الجاهل بمعرفة نفسه، جاهل بکل شی ء.(663)
امام علی (علیه السلام): از خودت بی خبر مباش که هر کس از معرفت نفس خود باز ماند به همه چیز نادان است.

684 - معصیت علنی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ان المعصیتة اذا عمل بهاالعبد سرا لم یضر الا عاملها فاذا عمل بها علانیة و لم غیر علیه اضرت بالعامة.(664)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): معصیت و گناهی را که بنده در پنهانی انجام دهد تنها زیانش به عامل آن می رسد اما اگر آن را شکار کند و بر او اعتراض هم نشود ضرر آن به جامعه خواهد رسید.

685 - معطر بودن نمازگزار

قال الصادق (علیه السلام): رکعتان یصلیهما متعطر افضل من سبعین رکعة یصلیهما غیر متعطر.(665)
امام صادق (علیه السلام): دو رکعت نماز کسیکه خود را معطر کرده باشد از هفتاد رکعت نمازی که فرد غیر معطر به جای آورد برتر است.