فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

142 - تازه بودن قرآن

قال الرضا (علیه السلام): ان رجلا سأل اباعبدالله (علیه السلام): ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الاغضاضة؟ فقال: لان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامة.(136)
امام رضا (علیه السلام): فرمود: مردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید چرا قرآن با همه درس و قرائتی که می شود کهنه نمی گردد بلکه تازگی آن افزایش می یابد؟ فرمود: به این دلیل که خدای تبارک و تعالی آن را برای یک زمان و یک مردم خاص قرار نداده بلکه در هر زمانی جدید و در نزد هر ملتی تا روز قیامت تازه است.

143 - تالیف کتاب

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): المؤمن اذا مات ترک ورقة واحدة علیها علم تکون تلک الورقة یوم القیامة سترا فیما بینه و بین النار و اعطاه الله تبارک و تعالی بکل حرف مکتوب علیها مدینة اوسع من الدنیا سبع مرات.(137)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): مومن چون بمیرد و یک ورقه که در آن علمی نوشته باشد بجا گذارد، همان ورقه در روز قیامت میان او و آتش پرده خواهد بود و خدای تبارک و تعالی به عوض هر حرفی که بر آن نوشته شهری به او می بخشد که هفت بار از دنیا وسیعتر باشد.

144 - تاکید بر تربیت خود

قال أبو عبدالله (علیه السلام): ان اجلت فی عمرک یومین فاجعل احد هما لادبک لتستعین به علی یوم موتک. فقیل له: و ما تلک الا ستعانة؟ قال: تحسن تدبیر ما تخلف و تحکمه.(138)
امام صادق (علیه السلام): اگر فرصتی دو روز تا پایان زندگی به شما داده شد یک روز از آن را به ادب کردن خود اختصاص دهید تا هنگام مرگ از آن یاری و استعانت طلبید؟ سوال شد: مراد از این استعانت چیست؟ فرمود: (چون خود را به زیور ادب مزین سازی) به گونه ای در زندگی خود تدبیر کنی که آنچه از خود باقی گذاری و به آن دستور دهی باقیات و صالحات باشند که در سخت ترین لحظات یعنی هنگام مرگ به فریادت رسیده یاریت دهند.