فهرست کتاب


روایات تربیتی

محمد تقی فلسفی‏

مقدمه

بنام اللَّه
الحدیث، مجموعه ای است از احادیث و روایات تربیتی از مکتب اهل بیت علیهم السلام که بطور «موضوعی» فراهم و جمع آوری شده و به ترتیب حروف الفبا تنظیم و در دسترس خوانندگان عزیز قرار گرفته است.
الحدیث، کتابی است آموزشی که هر موضوع آن تحت یک «کلمه» با ذکر شماره، عنوان شده و در ذیل هر «کلمه» عناوین متناسب دیگر آمده که در تعبیر و «تفصیل روایات» مؤثر است الحدیث، شامل اخباری است که از متن کتابهای «گفتار فلسفی» اقتباس و در این کتاب گردآوری شده است.
الحدیث، مجموعه ای است که روایات آن در اصل اعراب گذاری شده و در زیر هر صفحه مأخذ حدیث منتقل گشته است.
الحدیث، کتابی است که ترجمه تمام احادیث آن به قلم توانای دانشمند معظّم استاد محمّد تقی فلسفی است که با عباراتی سلیس و روان و بسیار شیوا و رسا به فارسی ترجمه شده که قابل استفاده برای عموم میباشد الحدیث، حاوی روایاتی است که بعضی از آنها مشتمل بر موضوع های گوناگون است که هر یک از موضوعات جداگانه در جای خود آمده است.
الحدیث، کتابی است از هر جهت مفید و آموزنده و در هر موضوع، اخبار مربوطه به آن که در کتابهای «گفتار فلسفی» آمده جمع آوری شده و یک جا در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
الحدیث، کتابیست که شما را مستقیما با «فرهنگ تربیتی اسلام» آشنا می سازد.
الحدیث کتابی است دارای دو فهرست فارسی و عربی که اهل هر دو زبان را، به مطالب کتاب راهنمائی می نماید.
این کتاب با کسب اجازه از معظّم له تهیّه و تنظیم شده و ایشان با ملاحظه و تأییدشان کتبا تشویق و بچاپ و نشر آن نموده اند.
بخش اوّل این کتاب از حرف «آ، الف» تا آخر حرف «خ» در 60 موضوع تنظیم شده و امیدوارم که بخش بعدی آن نیز با توفیق خداوند متعال به انجام رسد.
مرتضی فرید تنکابنی تهران- آبان ماه 1363

بسمه تعالی

عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال:
بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجئة.
کافی جلد 6 صفحه 47
امام صادق علیه السّلام میفرمود: احادیث اسلامی را بفرزندان خود هر چه زودتر بیاموزید، قبل از آنکه مخالفین، بر شما سبقت گیرند و دلهای کودکان شما را با سخنان نادرست خویش اشغال نمایند.

1. آتش