فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

نقش نفت و اهمیت آن در اقتصاد جهانی

از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در عرصه های زندگی و در جهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل
سیاسی و امنیتی نیز مطرح می باشد. هدف همه جوامع و بویژه همه دولتها، دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند و رفاه، مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی است.

ذخایر نفتی جهان

از مجموعه ذخایر اثبات شده جهان، 21% آن در نیمکره غربی و 79% در نیمکره شرقی قرار دارد. کشورهای عضو اپک بیش از 70% و ممالک حوزه خلیج فارس به تنهایی حدود 60% از ذخایر نفتی شناخته شده جهان را در اختیار دارند.(289)
ذخایر ایران حدود 382 میلیارد بشکه است که سهم عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور نهفته است. به این ترتیب ایران حدود 3/9% از کل ذخایر نفتی جهان را دارا می باشد. از 382 میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفتی، تنها 2/95 میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است، به این معنی که از میزان نفت قابل استحصال، 6/54 میلیارد بشکه آن از طریق فن آوری معمولی و 6/40 میلیارد بشکه دیگر به صورت بازدهی ثانویه و با به کارگیری فن آوری مدرن قابل استحصال خواهد بود.

نقش نفت در اقتصاد ایران

نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها، نقش اساسی ایفا می کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت ژ به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصادی مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً در آمدهای حاصل از نفت سیب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است.