فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

فعالیتهای فرهنگی بنیاد

متعاقب صدور فرمان مورخ 6/1/1365، امام (ره) مبنی بر رسیدگی بیشتر به امور فرهنگی یادگاران شاهد، شورای طرح و برنامه شاهد، متشکل از نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد، وزرای فرهنگ و آموزش عال، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش، نسبت به تدوین اساسنامه اقدام کردند. متعاقباً ستادهای ویژه ای از قبیل شورای طرح و برنامه ریزی، ستاد امور تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و وزارتخانه های ذیربط پیش بینی و سازماندهی شد و برای بهینه ساختن فعالیتهای فرهنگی و تداوم پیگیری جدی آنها، لزوم تشکیلات مستقل در بنیاد شهید موضوعیت یافت و برای این منظور در سال 1372، معاونت فرهنگی تأسیس گردید و بتدریج با تغییر صعودی هرم سنی فرزندان شاهد و شرایط و موقعیت آنها، تحولاتی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرد که هم اکنون در قالب چهار اداره کل (آموزش عمومی ، آموزش عالی، پرورش و مددکاری و مشاوره) امور فرهنگی همسران و فرزندان معظم شهدا را برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا می نماید.

بخش پژوهش و تبلیغات

به منظور تبیین ارزشهای والای شهادت و ایثار و زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و نشر فرهنگ شهادت طلبی و نظر به اهمیت مأموریت فرهنگی بنیاد و لزوم برقراری نوعی توازن نسبی میان فعالیتهای مادی و معنوی، در خرداد 1375، معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید تأسیس شد تا تلاشهای فرهنگی بطور متمرکز در جهت تحقق اهداف مذکور به انجام برسد. این معاونت نیز از چهار اداره کل و دفتر ستادی تشکیل شده است.

ارتحال آیه الله سید ابوالقاسم کاشانی: 23 اسفند 1340

سید ابوالقاسم در سال 1264 شمسی، در خانواده ای روحانی و در تهران قدم به عرصه وجود نهاد. پدرش آیه الله حاج سید مصطفی کاشانی است که از علما و مراجع بزرگ شیعه عصر خویش شود. ایشان در سال 1280 شمسی، به نجف هجرت و در آنجا به تدریس و تحقیق مشغول گشت.
آیه الله سید مصطفی در جنگ جهانی اول و تجاوز انگلیس به عراق به صفوف مجاهدان پیوست و هدایت و رهبری نیروهای عراقی را به عهده گرفت.
سید ابوالقاسم در سن شانزده سالگی به همراه پدر عازم عراق و در حوزه نجف به ادامه تحصیل پرداخت و از اساتید بنام چون میرزا محمد تقی شیرازی، آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی بهره های فراوان برد و در 25 سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد و بزرگانی چون شیخ الشریعه اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و سید اسماعیل صدر در نامه های خود به تفصیل از مقام علمی او با القابی مانند شکافنده ی دریای علوم و کلید در گنجهای دقیق و... یاد کرده اند.