فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اهداف و اصول حاکم بر ستاده های امور تربیتی

1- پاسداری از ارزشهای اسلامی و دستاوردهای انقلاب.
2- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملکرد و عوامل تربیتی.
3- توجه جدی به اهمیت نقش معلمان در فعالیتهای تربیتی.
4- توجه به اهمیت و نقش ویژه دانش آموزان در فعالیتهای تربیتی.
5- هماهنگی با امور تربیتی منطقه.
6- رازداری نسبت به اسرار شخصی و خانوادگی دانش آموزان.

وظایف ستادهای امور تربیتی

1- تلاش در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در بین دانش آموزان و ترغیب آنان به احترام و عمل به ارزشهای اسلامی و سعی در تخلق به صفات پسندیده روحی و شخصیتی.
2- نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پرورشی و استفاده از نیروی معلمان و کارکنان متعهد مدرسه به منظور تقویت بعد "پرورش" در برنامه های درسی و تحقق گسترش فرهنگ اسلامی.
3- نظارت بر برنامه های انضباطی و اخلاقی مدرسه و هدایت و ارشاد دانش آموزان مشکل دار اخلاقی و تربیتی از طریق تماس با هسته مشاور منطقه.
4- برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از انجمن اولیا و مربیان به منظور تقویت و توسعه فعالیتهای پرورشی مدرسه.

ترکیب اعضای ستاد امور تربیتی مدارس

هر ستاد امور تربیتی از سه عضو تشکیل می شود:
1- مدیر مدرسه و یا یکی از معاونین که به مسائل تربیتی آگاهی بیشتری دارد.
2- مربی تربیتی مدرسه (یامربی ارشد).
3- یکی از معلمان یا دبیران مؤمن و متعهد، دارای حسن شهرت و سابقه اعتقادی و اخلاقی، موفق در انجام وظایف آموزشی و آشنا به مبانی و روشهای تربیتی اسلام به انتخاب شورای معلمان مدرسه.