فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تاسیس امور تربیتی: 8 اسفند 1359

استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه باورها، ارزشها، رفتارها، گذایشها، دانشها و مهارتهای آن به نسلهای جدید منتقل شود. ساخت و کار یا وسیله این انتقال، آموزش و پروزش است. آموزش و پرورش به معنی اعم، مترادف با جامعه پذیری است. یعنی فراگردی که از طریق آن افراد به یادگیر نقشها، قواعد، روابط و بطور کلی فرهنگ عامه خود می پردازند. مدرسه با آنکه واسطه عمده انتقال دانش و مهارت فنی است، ول تاثیرات بیار فراتری بر افراد اعمال می کند. مدرسه به اجتماعی کردن افراد و به همسازی آنان با اخلاق اجتماعی، از طریق انتقال ارزشها، هنجارها و نگرشهای اجتماعی مطلوب، مناسب توجه خاص دارد.
بر همین اساس، شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش در سال 1359، اقدام به تاسیس ستادهای امور تربیتی در مدارس کردند، تا این از طریق فرهنگ اسلامی را گشترس دهند و دانش آموزان با به احترام و عمل به ارزشهای اسلامی ترغیب نمایند تا به اخلاق پسندیده روحی و شخصیتی متخلف گردند.

اهمیت نقش تربیتی معلم

در بیشتر متون اسلامی که در آنها لفظ معلم به همراه تحلیف و تجلیل به کار رفته با پسوند الخیر مقید شده است و در واقع کلمه مرکب معلم الخیر مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است(253) و از زبان خداوند وعده سعادت اخروز را دریافت نموده و ناقضین حقوقشان جزو منافقین به حساب آمده اند. بنابراین معلم الخیر کسی است که در تعلیم و تربیتش رشد و سعادت متعلمین را اولین و مهمترین وظیفه می داند.
امام (ره) در این باره می گوید:(254)
... تربیت شما و تعلیم شما باید همراه هم باشد. فقط این هم وظیفه نیست برای معلمین علوم دینی، این وظیفه است برای تمام معلمین در هر رشته هستند.
و در جای دیگری می فرمایند:(255)
... اگر چنانچه معلم، یکمعلمی باشد که دعوت به نور بکند دعوت به صلاح بکند دعوت به اسلام بکند دعوت به اخلاق صالحه بکند، دعوت به ارزشهای انسانی بکند - آن ارزشهایی که عندالله ارزش است - اگر معلم این کار را بکند همانطوری که انبای مردم را از ظلمات به نور می کشانند این معلم هم این بچه ها را از ظلمات به نور وارد می کند و همین شغلی است که شغل انبیا است.
بنا به گفته شهید باهنر، معلوم زمانی با انبیا هم صف و با امام عادل هم ردیف است که آموزش را از محتوای "تزکیه" پرکند و با روح پرورش درآمیزد ، پروراندن دانشمندان دیندار در سرلوحه برنامه اش قرار گیرد و در اینجا تفاوتی بین معلمین علوم دینی و غیر آن نخواهد بود. زیرا منظور این نیست که دانش آموز چه علمی را می آموزد و یا در چه رشته ای تحصیل می کند، بلکه هدف این است که این علم را پس از فراگیری، در راه چه آرمانی به خدمت خواهد گرفت و چه پرمعناست کلام امام (ره) که می فرماید:(256)
اگر تهذیب در کار نباشد علم توحید هم به درد نمی خورد.

اهداف و اصول حاکم بر ستاده های امور تربیتی

1- پاسداری از ارزشهای اسلامی و دستاوردهای انقلاب.
2- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملکرد و عوامل تربیتی.
3- توجه جدی به اهمیت نقش معلمان در فعالیتهای تربیتی.
4- توجه به اهمیت و نقش ویژه دانش آموزان در فعالیتهای تربیتی.
5- هماهنگی با امور تربیتی منطقه.
6- رازداری نسبت به اسرار شخصی و خانوادگی دانش آموزان.