فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

علت انتخاب هور

علاوه بر آنچه قلا ذکر شد، علت انتخاب هور به لحاظ عوامل زیر بود:
1- پرهیز از تک جبهه ای(249).
2- حمله به جناح دشمن. شکل حضور دشمن در منطقه شرق بصره به گونه ای بود که با الحاق نیروهای خودی در طلائیه و سپس دست اندازی به عقبه دسمن در نشوه، جناحی عمده از دشمن تصرف می شد که متعاقب آن تزلزل خطوط دشمن، خصوصا در منطقه زید، محتمل می نمود.
3- عدم تصور دشمن نسبت به انجام عملیات از هور.
4- بکر بودن منطقه.
5- مشکل و غیر ممکن بودن مانور زرهی برای دشمن.

اهداف عملیات خیبر

هدف از عملیات خیبر در این منطقه عبارت بود از انهدام نیروهای سپاه سوم، تأمین جزایر مجنون شمالی و جنوبی ادامه تک از جزایر و محور طلائیه به سمت نشوه و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن حمله می کردند و در نظر بود که خشکی شرق دجله از طریق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقویت کند.

سازمان رزم

نیروی زمینی ارتش با یگانهای تحت امر خود، در محوور "زید" وارد عمل شد و سپاه پاسداران در منطقه اصلی عملیات خیبر (هور و طلائیه) حضور یافت. همچنین در محورهای عملیات فریب، سپاه با 5 تیپ و 1 لشکر اقدام به تک نمود. طولانی بودن عقبه خودی بر روی آب و فقدان عقبه خشکی و از طرفی نیاز به سرعت عمل، ضرورت انتقال نیرو در محورهای مهم را تعیین می کرد. لذا هوانیروز در تدبیر عملیاتی در نظر گرفته شد و نقشی عمده در پشتیبانی یگانها داشت. همچنین مقرر گردید نیروی هوایی آرایش مناسبی از سلاحهای ضد هوایی برقرار نماید و در حین عملیات نیز بصورت پشتیبانی مستقیم وارد عمل شود.