فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

موقعیت جغرافیایی منطقه

منطقه عملیاتی خیبر در شرق رودخانه دجله و داخل هور الهویزه، از شمال به العزیر و از جنوب به القرنه - طلائیه (ونیز یک محور در زید) محدود می گردد.
این منطقه دارای دو نوع طبیعت متفاوت است. هور و خشکی، حداقل عرض آن 8 کیلومتر و حداکثر 10 کیلومتر است و توسط دو هور بزرگ، یکی هور الهویزه در شرق، و دیگری هور الحمار در غرب احاطه شده است.
همچنین منطقه مذکور توسط رودخانه دجله به دوقسمت شرقی - غربی تقسیم می شود که 4/3 آن در شرق رودخانه واقع است.
جزایر مجنون شمال و جنوبی در همین محور قرار گرفته و تأسیسات دیگری وجود دارد که عبارتند از: دکلهای برق، دکلهای تقویتی رادیو تلویزیون، تأسیسات و کارخانجات کاغذ سازی، چاههای نفت و... همچنین در حاشیه دجله حدود 50 روستا وجود دارد که ساکنین آنها غیر نظامی است.

علت انتخاب هور

علاوه بر آنچه قلا ذکر شد، علت انتخاب هور به لحاظ عوامل زیر بود:
1- پرهیز از تک جبهه ای(249).
2- حمله به جناح دشمن. شکل حضور دشمن در منطقه شرق بصره به گونه ای بود که با الحاق نیروهای خودی در طلائیه و سپس دست اندازی به عقبه دسمن در نشوه، جناحی عمده از دشمن تصرف می شد که متعاقب آن تزلزل خطوط دشمن، خصوصا در منطقه زید، محتمل می نمود.
3- عدم تصور دشمن نسبت به انجام عملیات از هور.
4- بکر بودن منطقه.
5- مشکل و غیر ممکن بودن مانور زرهی برای دشمن.

اهداف عملیات خیبر

هدف از عملیات خیبر در این منطقه عبارت بود از انهدام نیروهای سپاه سوم، تأمین جزایر مجنون شمالی و جنوبی ادامه تک از جزایر و محور طلائیه به سمت نشوه و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن حمله می کردند و در نظر بود که خشکی شرق دجله از طریق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقویت کند.