فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ماموریت اصلی نیروی دریایی

نیروی دریایی وظیفه خطیر حفاظت از سواحلی به طول بیش از 3000 کیلومتر در شمال و جنوب و همچنین دفاع از آبهای ساحلی و منابع حیاتی و استراتژیکی کشور را به عهده دارد و همواره به عنوان یک وزنه تعیین کننده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به حساب می آید. این نیرو با یگانهای شناور دریایی، تفنگداران و تکاوران، اسکادرانهای هوانا و و هوادریا - واحدهای پروازی نیرو - و با غواصان آبدیده و یگانهای زیر سطحی کیلو کلاس بر حوزه های تحت حفاظت و حراست خود در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر تسلط کامل داشته و هر نوع فعالیتی از سوی دشمن را در محدوده قانونی خود خنثی خواهد کرد.
ناوهای جنگی کشورمان با توجه به حرکتهای قدرتهای جهانی مبنی بر حضور دریایی در اقیانوس هند و دریای عمان، در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، دست به تدابیر امنیتی زده و با نظارت کامل بر حضور این کشتیهای جنگی بیگانه، آمادگی خود را جهت مقابله با تهدیدات احتمالی آنان حفظ کرده اند.
اجرای مانورهای متعدد و به نمایش گذاشتن توان رزمی، عملیاتی در منطقه استراتژیک خلیج فارس، در مقاطعه حساس دوران دفاع مقدس و پس از آن تاکنون، نشان دهنده حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حاکمیت آن بر آبهای خلج فارس بوده و هست.

بازرسی و کنترل کشتیهای خارجی

نیروی دریایی در طول جنگ تحمیلی در اجرای سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر توقیف کشتیهایی که دارای کالاهای مشکوک به مقصد عراق بود، وظیفه مهمی را بر عهده داشت و بر این اساس این نیرو ضمن نظارت بر تردد کشتیهایی که از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس و دریای عمان می شدند، به بازرسی و بازپرسی کشتیهای مشکوک می پرداخت که صدها کشتی خارجی مورد بازدید قرار گرفت.

نیروی دریای و جنگ زمینی

حضور نیروی دریایی در صحنه های نبرد زمینی و حماسه هایی که تفنگداران و تکاوران این نیرو در حفظ آبادان و شکستن محاصره دریای آن در اوایل جنگ تحمیلی آفریدند، بویژه در مقاومت چهل و چند روزه رزمندگان اسلام در خرمشهر قهرمان نیز قابل تقدیر است. همچنین درگیری واحدهای شناور این نیرو با دشمن در قبل از حمله سراسری 31 شهریور 1359، که منجر به نابودی تعدادی از واحدهای شناور عراق در اروندرود گشت، نشاندهنده این است که نیروی دریایی ارتش پیشتاز و جلوگیرنده از این هجوم و تجاوز نابکار دشمن بوده است.