فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ب - مدرسه

مدرسه، عامل مهم دیگری در تکوین شخصیت علمی و تربیتی است. اگر هر فرد مدت 12 سال در مدرسه باشد، نیمی از عمر مفید جامعه در این محیط سپری می شود. میزان فراگیری دانش آموز از معلم، هم شاگردیها، جو علمی مدرسه و...، بسیار گسترده و قابل توجه است. دانش آموزان بیشتر الگوهای خویش را از مدرسه اقتباس می کنند که در رفتار کودکانی که تازه به مدرسه گام نهاده اند، ملموستر است. در پاسخ به آنانی که اظهار می دارند: "امروز نقش معلم در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بی فروغ و جانبی شده است"،باید گفت: معلم همواره می تواند از طریق هزاران رشته مرئی و نامرئی، با ژرفای قلب دانش آموز ارتباط سازنده ای برقرار کند و به عنوان اسوه ای در هدایت تواناییها و شکوفاسازی استعدادهای آنان مفید واقع شود. اگر دانش آموز، معلم خود را نه تنها مرجع علمی، بلکه گره گشای روحی و معنوی خویش بیابد، در برابر معلم تسلیم می شود و مسیر زندگی خویش را با کلام و رهنمودهای او هماهنگ می سازد، به همین علت، مدرسه باید هم محیطی برای آموزش و هم فضایی برای پرورش باشد.

ج - وسایل ارتباط جمعی

رسانه ها (اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما، تئاتر...) ابزاری که مستقیم و غیر مستقیم در تار و پود زندگی راه یافته، می توانند بزرگترین نقش را در تربیت ایفا کنند. جاذبه این وسایل، ایجاب می کند که با برنامه ریزی کارشناسانه از این امکانات در جهت رشد و تعالی انسانها استفاده کنیم.
ایجاد برنامه های منتوع و جالب در صدا و سیما تنظیم اخبار و گزارشها، تالیف کتابهای آموزنده و تقویت عناصر تلاشگر و مستعد در این راه، ضرورت تردیدناپذیر امروز جامعه ماست و لازمه این امر، اتکا بر فرهنگ غنی و جامع اسلامی - ملی و تقویت بخشهای هنری می باشد. باید امکاناتی برای بهره گیری آموزشی از فیلم در مدارس فراهم آید و علم با آمیزه ای از هنر ارایه شود و غفلت و ساده اندیشی در این مسئله خطرات و خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

د - جامعه

فضای جامعه و ارزشها و ضد ارزشهای موجود، مستقیم و غیر مستقیم بر روان و شخصیت آدمی تأثیر می گذارد. دشوار بودن کنترل انسان و تحول سریع جامعه امروز، از مسائل مهمی هستند که باید در تربیت مورد توجه واقع شوند.