فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

دبیرخانه و وظائف دبیر کل

دبیرخانه رکن اداری و دایمی سازمان است که در رأس آن چ قرار دارد و با توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شود.
دبیر کل بالاترین مقام اداری سازمان ملل است و می تواند در تمام جلسه های مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان سازمان شرکت کند. دبیر کل برای مدت 5 سال و بنا به توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی منصوب می شود و انتخاب دوباره او بلامانع است. وی دارای دو دسته وظایف، اداری و سیاسی است که با همکاری چند تن از معاونین انجام می دهد. او بعنوان رئیس اداری مسئول اداره سازمان، استخدام کارمندان و نظارت بر کار آنهاست. از نظر سیاسی وظیفه دارد برای حفظ صلح و امنیت جهانی با شورای امنیت همکاری و نظر این شورا را در مورد هر موضوع موافق با امنیت بین المللی، جلب کند.

دیوان بین المللی دادگستری

این دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل و فعالیت آن طبق اساسنامه مصوب می باشد. تمام کشورهای عضو و غیر عضو که صلاحیت قضایی آنان توسط سازمان پذیرفته شده است، می توانند جهت ارایه شکایتهای خویش به دیوان رجوع کنند. البته دیوان فقط به شکایتهایی رسیدگی می کند که مربوط به کشورها باشد نه دعاوی عادی فردی.
مرکز دیوان در شهر لاهه هلند است و اعضای آن 15 قاضی مستقل از ملیتهای مختلف هستند که برای مدت 9 سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند.

شورای اقتصادی و اجتماعی

این شورا زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می کند و مرکب از 54 عضو است که 18 عضو آن هر سال برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و می توانند دوباره هم انتخاب شوند.
مهمترین وظایف این شورا عبارت است از:
- بنیان گذاشتن و یا انجام دادن مطالعات، گزارشها و توصیه هایی در مورد همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی - بهداشتی بین المللی.
- ترویج احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان و رعایت آنها.