فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

وظایف و اختیارات شورای امنیت

شورای امنیت، مهمترین رکن سازمان و وظیفه اصلیش حفظ صلح و امنیت بین المللی، بر اساس اصول و قواعد سازمان ملل است و می تواند نسبت به موانع پدید آمده در راه صلح اقدامهایی از قبیل فشارهای اقتصادی و یا اقدامهای نظامی به کشورهای عضو توصیه نماید. برخی از وظایف این شورا عبارتند از:
1- تهیه طرحهای کنترل تسلیحات.
2- دخالت برای حل مسالمت آمیز اختلافات دولتها.
3- مداخله برای رفع تهدیدی که نسبت به صلح بین المللی به عمل آمده، یادفع خطر از عواقب صلحی که گسسته شده و یا جلوگیری از ادامه تجاوزی که صورت گرفته است. تصمیمهای شورای امنیت گاهی بصورت قطعنامه است که جنبه توصیه دارند و گاهی بصورت تصمیم متخذه اعلام می گردد که از طرق اقدامات سیاسی، اقتصادی و یا از راه عملیات نظامی اجرا می گردد.
شورای امنیت دارای 15 عضو است که 5 عضو آن دایمی و 10 عضو دیگر موقت و برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و نمی توانند برای دو دوره متوالی انتخاب گردند.
اعضای دائمی شورا عبارتند از: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین که از حق وتو نیز بر خوردار هستند.

دبیرخانه و وظائف دبیر کل

دبیرخانه رکن اداری و دایمی سازمان است که در رأس آن چ قرار دارد و با توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شود.
دبیر کل بالاترین مقام اداری سازمان ملل است و می تواند در تمام جلسه های مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان سازمان شرکت کند. دبیر کل برای مدت 5 سال و بنا به توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی منصوب می شود و انتخاب دوباره او بلامانع است. وی دارای دو دسته وظایف، اداری و سیاسی است که با همکاری چند تن از معاونین انجام می دهد. او بعنوان رئیس اداری مسئول اداره سازمان، استخدام کارمندان و نظارت بر کار آنهاست. از نظر سیاسی وظیفه دارد برای حفظ صلح و امنیت جهانی با شورای امنیت همکاری و نظر این شورا را در مورد هر موضوع موافق با امنیت بین المللی، جلب کند.

دیوان بین المللی دادگستری

این دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل و فعالیت آن طبق اساسنامه مصوب می باشد. تمام کشورهای عضو و غیر عضو که صلاحیت قضایی آنان توسط سازمان پذیرفته شده است، می توانند جهت ارایه شکایتهای خویش به دیوان رجوع کنند. البته دیوان فقط به شکایتهایی رسیدگی می کند که مربوط به کشورها باشد نه دعاوی عادی فردی.
مرکز دیوان در شهر لاهه هلند است و اعضای آن 15 قاضی مستقل از ملیتهای مختلف هستند که برای مدت 9 سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند.