فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

برای سازمان ملل متحد شش رکن اصلی در نظر گرفته شده است. این ارکان عبارتند از:
1- مجمع عمومی.
2- شورای امنیت.
3- دبیرخانه.
4- دیوان بین المللی دادگستری.
5- شورای اقتصادی و اجتماعی.
6- شورای قیمومیت.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1- توصیه درباره حفظ صلح و امنیت ملی.
2- پذیرش اعضای جدید.
3- تعلیق حقوق و امتیازات اعضا.
4- اخراج اعضا.
5- مسایل مربوط به طرز کار رژیم قیمومیت.
6- مسایل مربوط به بودجه.
7- انتخاب اعضای سه رکن اصلی از ارکان سازمان.
تصمیمهای مجمع عمومی با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می شود. جلسات مجمع عمومی علنی است و افرادی به عنوان تماشاگر می توانند در آن شرکت کنند. در حال حاضر 185 کشور در مجمع عمومی نماینده دارند. زبانهای رسمی در سازمان ملل، انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیولی، چین و عربی است. طرز کار مجمع عمومی شبیه پارلمان است. این مجمع دارای مقررات داخلی، هیئت رئیسه و کمیسیون هائی است که به مسایل مختلف رسیدگی و می تواند سازمانهای فرعی ایجاد کند.

وظایف و اختیارات شورای امنیت

شورای امنیت، مهمترین رکن سازمان و وظیفه اصلیش حفظ صلح و امنیت بین المللی، بر اساس اصول و قواعد سازمان ملل است و می تواند نسبت به موانع پدید آمده در راه صلح اقدامهایی از قبیل فشارهای اقتصادی و یا اقدامهای نظامی به کشورهای عضو توصیه نماید. برخی از وظایف این شورا عبارتند از:
1- تهیه طرحهای کنترل تسلیحات.
2- دخالت برای حل مسالمت آمیز اختلافات دولتها.
3- مداخله برای رفع تهدیدی که نسبت به صلح بین المللی به عمل آمده، یادفع خطر از عواقب صلحی که گسسته شده و یا جلوگیری از ادامه تجاوزی که صورت گرفته است. تصمیمهای شورای امنیت گاهی بصورت قطعنامه است که جنبه توصیه دارند و گاهی بصورت تصمیم متخذه اعلام می گردد که از طرق اقدامات سیاسی، اقتصادی و یا از راه عملیات نظامی اجرا می گردد.
شورای امنیت دارای 15 عضو است که 5 عضو آن دایمی و 10 عضو دیگر موقت و برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و نمی توانند برای دو دوره متوالی انتخاب گردند.
اعضای دائمی شورا عبارتند از: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین که از حق وتو نیز بر خوردار هستند.