فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

هقته پیوند اولیا و مربیان: 30-24 مهر

مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی کودکان و نوجوان، هماهنگی و همسویی نظری و علمی میان مربیان و خانواده است.
کودک در خانواده با رفتارها و موضع گیریهای خاص پدر و مادر، با دنیای بیرون آشنا می شود و همین رفتارها، شخصیت و ویژگیهای اخلاقی و کرداری او را شکل می دهد. کودک در هنگام ورود به محیط آموزشی، با مربیان تازه ای روبرو می شود که بطور مستقیم در الگوی رفتاری او تأثیر گذار هستند.
هر یک از دو کانون خانه و مدرسه، به تنهایی امکان عمل موفقیت آمیز نخواهد داشت و باید به عنوان یک مرکز و یک نهاد تعلیماتی و تربیت تلقی شوند و مجموعه سیاست و برنامه هایی که آموزش و پرورش طراحی و به اجرا در می آورد، در این دو کانون بر اساس یک سیاست و یک بینش و یک هدف دنبال شود. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش، دارای حق اظهار نظیر، حق نظارت و رد بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در این صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تربیت و تعلیم می تواند! شکل درست و شایسته ای به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالی گردد.
ممکن است رفتار و شیوه های تربیتی مربیان با رفتار و روشهای تربیتی اولیا در خانواده متفاوت و یا احیاناً متضاد باشد که در این صورت تأثیرهای ویرانگری بر شخصیت کودک دارد. از این اصل مسلم تربیتی می توان ضرورت ارتباط و تبادل نظر میان اولیا با مربیان را درک کرد.
این ارتباط در سیستم آموزشی و پرورشی ما از طریق انجمن اولیا و مربیان صورت می گیرد. این انجمن در واقع شیوههای گوناگون ارتباط، هماهنگی و همکاری اولیا را با مربیان مدارس مشخص و معین می کند.
انجمن اولیا و مربیان هیأت منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این هیأت پیشنهادها و طرحهای مفید را به مدیر و دیگر مسئولان مدرسه ارایه می کند و در اداره بهتر امور یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می شود. برای فعالیت انجمنهای اولیا و مربیان، آیین نامه ویژه ای تدوین شده و در آن هدفها و وظایف انجمن توضیح داده شده است.

هفته پیوند اولیا و مربیان

مهمترین نقش در پرورش و رشد فکری و روانی کودک از آن خانواده است. از سوی دیگر، تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد.
هفته پیوند اولیا و مربیان، می تواند فرصت مناسبی برای نشان دادن ضرورت این ارتباط باشد. در این هفته که از تاریخ 24 تا 30 مهرماه هر سال برگزار می گردد، پدران و مادران به مدارس دعوت شده و درباره مسائل تربیتی بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود را در انجمن برای یک سال بر می گزینند.
در این هفته، کتابهای تربیتی مناسب به والدین معرفی می شود و مقدمات برگزاری کلاسهای آموزشی خانوادهها فراهم می آید.
همچنین از اولیائی که با مدارس همکاری خوبی داشته، و در جهت بالابردن سطح علمی و تربیتی فرزندانشان کوشیده اند، تجلیل می شود.

اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان

همفکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق:
1- آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.
2- ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه.
3- بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا برای تهیه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی - پرورشی و بهداشتی مدرسه.