فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

غمگین نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس پدر و مادرش را غمگین سازد، آنان را آزار داده است.(825)

...................) Anotates (.................
1) توضیح المسائل، م 1.
2) توضیح المسائل، م 2252؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 13، م 3.
3) توضیح المسائل، م 2.
4) توضیح المسائل، م 3.
5) رساله عملیه یا رساله توضیح المسائل کتابی است که فتواها و نظریات فقهی مرجع تقلید در آن نوشته شده است.
6) توضیح المسائل، م 5.
7) توضیح المسائل، م 14.
8) استفتائات، ج 1، ص 13، ص 24.
9) استفتائات، ج 1، ص 172، س 172.
10) استفتائات، ج 1، ص 128، س 8.
11) استفتائات، ج 1، ص 185، س 213.
12) استفتائات، ج 1، ص 329، س 77.
13) استفتائات، ج 1، ص 14، س 28.
14) استفتائات، ج 1، ص 181، س 198.
15) توضیح المسائل، م 15.
16) توضیح المسائل، م 16.
17) ادرار.
18) توضیح المسائل، م 17.
19) توضیح المسائل، م 21.
20) توضیح المسائل، م 25.
21) توضیح المسائل، م 26.
22) مدفوع.
23) توضیح المسائل، م 27.
24) توضیح المسائل، م 28.
25) توضیح المسائل، م 29.
26) توضیح المسائل، م 35.
27) توضیح المسائل، ج 1، ص 15، م 17.
28) تحریرالوسیله، ج 1، ص 15، م 19.
29) توضیح المسائل، م 44.
30) توضیح المسائل، م 149.
31) ترجیح و برتری و تقدم بیشتر با یک مرتبه شستن است.
32) ظرف نجس شده به وسیله سگ یا خوک احکام دیگری دارد. برای شستن آنها به مسائل 150 تا 152 رساله توضیح المسائل مراجعه فرمائید.
33) توضیح المسائل، م 150.
34) توضیح المسائل، م 155.
35) توضیح المسائل، م 160.
36) توضیح المسائل، م 173.
37) توضیح المسائل، م 174.
38) توضیح المسائل، م 159.
39) توضیح المسائل، م 177.
40) توضیح المسائل، م 54.
41) توضیح المسائل، م 164.
42) توضیح المسائل، م 166.
43) توضیح المسائل، م 175.
44) توضیح المسائل، م 170.
45) در مورد دختر چنین نیست.
46) توضیح المسائل، م 161.
47) توضیح المسائل، م 162.
48) استفتائات، ج 1، ص 119، س 327.
49) استفتائات، ج 1، ص 120، س 329.
50) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
51) استفتائات، ج 1، ص 118، س 322.
52) آب جو.
53) توضیح المسائل، م 83 برای آشنایی بیشتر با احکام چیزهای نجس به رساله توضیح المسائل مراجعه کنید.
54) توضیح المسائل، م 121.
55) توضیح المسائل، م 123.
56) توضیح المسائل، م 125.
57) توضیح المسائل، م 126.
58) توضیح المسائل، م 128.
59) توضیح المسائل، م 129.
60) توضیح المسائل، م 132.
61) توضیح المسائل، م 141.
62) توضیح المسائل، م 143.
63) توضیح المسائل، م 144.
64) بچه ای که نزدیک بالغ شده است.
65) توضیح المسائل، م 147.
66) توضیح المسائل، م 291.
67) توضیح المسائل، م 294؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 23، م 12؛ استفتائات، ج 1، ص 36، س 41 و 42.
68) استفتائات، ج 1، ص 36، س 42.
69) استفتائات، ج 1، ص 39، س 54.
70) العروة الوثقی، ج 1، ص 241، م 30.
71) توضیح المسائل، م 318.
72) توضیح المسائل، م 360.
73) توضیح المسائل، م 361.
74) توضیح المسائل، م 362.
75) توضیح المسائل، م 363.
76) توضیح المسائل، م 367.
77) توضیح المسائل، م 368.
78) استفتائات، ج 1، ص 58، س 124.
79) استفتائات، ج 1، ص 57، س 122.
80) توضیح المسائل، م 358.
81) توضیح المسائل، م 374.
82) توضیح المسائل، م 379.
83) توضیح المسائل، م 376.
84) تحریرالوسیله، ج 1، ص 42، الرابع.
85) تحریرالوسیله، ج 1، ص 42، الرابع؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 297، م 5.
86) تحریرالوسیله، ج 1، ص 42، الرابع.
87) تحریرالوسیله، ج 1، ص 42، الرابع.
88) توضیح المسائل، م 380.
89) استفتائات، ج 1، ص 55، ص 113.
90) استفتائات، ج 1، ص 63، ص 140.
91) استفتائات، ج 1، ص 66، ص 154.
92) استفتائات، ج 1، ص 66، ص 153.
93) استفتائات، ج 1، ص 56، ص 117.
94) شکل صحیح آن، جَنابت است که معمولا جنابت خوانده می شود.
95) ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.
96) شکل صحیح آن، حیض است که معمولا حیض خوانده می شود.
97) توضیح المسائل، پس از مساله 344.
98) احکام بانوان، عبدالرحیم موگهی، قم، انتشارات شفق.
99) آمیزش جنسی.
100) توضیح المسائل، م 345.
101) توضیح المسائل، م 349.
102) توضیح المسائل، م 350.
103) توضیح المسائل، م 346.
104) توضیح المسائل، م 348.
105) توضیح المسائل، م 73.
106) مثلا بدون شهوت و یا بدون جستن بیرون آمده باشد.
107) العروة الوثقی، ج 1، ص 277.
108) توضیح المسائل، م 352.
109) مفاتیح الجنان، آداب وقت خواب.
110) استفتائات، ج 1، ص 28، س 14.
111) استفتائات، ج 1، ص 176، س 184.
112) استفتائات، ج 1، ص 48، س 85.
113) استفتائات، ج 1، ص 50، س 89.
114) استفتائات، ج 1، ص 53، س 104.
115) استفتائات، ج 1، ص 53، س 102.
116) با جستن بیرون آمدن منی.
117) سست شدن.
118) استفتائات، ج 1، ص 53، س 103.
119) منظور همان سوره سجده است.
120) منظور همان سوره فصلت است.
121) منظور همان سوره نجم است.
122) منظور همان سوره علق است.
123) توضیح المسائل، م 355؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 38.
124) منظور همان سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده یا الم تنزیل است.
125) العروة الوثقی، ج 1، ص 288، م 5.
126) استفتائات، ج 1، ص 73، س 174.
127) العروة الوثقی، ج 1، ص 292، م /10.
128) استفتائات، ج 1، ص 54، س 109.
129) دفتر امام خمینی رحمت الله علیه: بخش استفتا.
130) توضیح المسائل، م 391.
131) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 43، م 18.
132) استفتائات، ج 1، ص 65، س 148.
133) استفتائات، ج 1، ص 65، س 149.
134) فروع کافی، ج 5، ص 494.
135) توضیح المسائل، م 2412.
136) در صورتی که زن اجازه داده و یا مرد عذری داشته و یا در سفر ضرری باشد، اشکالی ندارد. تحریرالوسیلة، ج 2، ص 242، م 13.
137) توضیح المسائل، م 2418.
138) ادامه این مساله راه دیگری نیز دارد که می توانید به مأخذ آن مراجعه کنید.
139) العروة الوثقی، ج 2، ص 810، م 8.
140) العروة الوثقی، ج 2، ص 800، م 11.
141) تحریر الوسیلة، ج 2، ص 239، م 8.
142) العروة الوثقی، ج 2، ص 800، م 11.
143) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 239، م 8؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 800، م 11.
144) غیر از ظهر پنجشنبه که گفته شد مستحب است.
145) اذان صبح.
146) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 239، م 8.
147) تحریرالوسیله، ج 2، ص 239، م 8؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 800، م 11.
148) بدون هیچ روپوشی و اینکه هر دو کاملا عریان باشند.
149) تحریرالوسیله، ج 2، ص 239، م 8؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 800، م 11.
150) مثلا پس از اذان مغرب.
151) تحریرالوسیله، ج 2، ص 239، م 8.
152) تحریرالوسیله، ج 2، ص 239، م 8.
153) یعنی انسان باخود کاری کند که منی از او بیرون آید.
154) خروج منی و خودارضایی جنسی زن و شوهر به وسیله ملاعبه و بازی با یکدیگر حرام نیست.
155) استفتائات، ج 1، ص 51، س 95.ک
156) پس آمیزش شوهر با زن مستحاضه پیش از غسل حرام است. بنابر احتیاط واجب.
157) توضیح المسائل، م 428.
158) توضیح المسائل، م 450.
159) توضیح المسائل، م 489 و 490.
160) توضیح المسائل، م 451.
161) توضیح المسائل، م 514.
162) مرد می تواند مثلا با استفاده از پاکت ها و پوشش های پلاستیکی و ملاعبه و بازی با همسرش و بدون عمل دخول، منی خود را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد و سپس غسل جنابت کند.
163) استفتائات، ج 1، ص 76، س 182.
164) جلو.
165) توضیح المسائل، م 452.
166) توضیح المسائل، م 454.
167) توضیح المسائل، م 455.
168) توضیح المسائل، م 456.
169) توضیح المسائل، م 457.
170) توضیح المسائل، م 458.
171) یعنی با صدقه و استغفار، کفاره از او ساقط نمی شود.
172) توضیح المسائل، م 461.
173) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 53، پس از مساله 2.
174) توضیح المسائل، م 459.
175) العروة الوثقی، ج 1، ص 342، م 16.
176) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 53، م 4.
177) تحریرالوسیله، ج 1، ص 53، م 4.
178) استفتائات، ج 1، ص 68، س 159.
179) استفتائات، ج 1، ص 74، س 178.
180) البته چون منی از مرد بیرون آمده، غسل جنابت بر مرد واجب است.
181) استفتائات، ج 1، ص 74، س 177.
182) استفتائات، ج 1، ص 70، س 165.
183) توضیح المسائل، م 435 و 436.
184) توضیح المسائل، م 439.
185) استفتائات، ج 1، ص 74، س 169.
186) توضیح المسائل، م 82؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 239، م 8؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 194، و ج 2، ص 800، م 10 و ص 801، و 20.
187) وسائل الشیعة، ج 14، ص 83.
188) بحارالانوار، ج 60، ص 359 / علل الشرائع.
189) توضیح المسائل، م 57.
190) توضیح المسائل، م 63.
191) استفتائات، ج 1، ص 109، س 292.
192) العروة الوثقی، ج 1، ص 73، پس از مسأله 5.
193) استفتائات، ج 1، ص 110، س 296.
194) استفتائات، ج 1، ص 109، س 293.
195) پوست.
196) استفتائات، ج 1، ص 36، س 43.
197) استفتائات، ج 1، ص 64، س 141.
198) استفتائات، ج 1، ص 122، س 334.
199) استفتائات، ج 1، ص 218، م 47.
200) العروة الوثقی، ج 1، ص 663، م 12.
201) العروة الوثقی، ج 1، ص 710، م 14.
202) استفتائات، ج 1، ص 152، س 86.
203) استفتائات، ج 1، ص 299، س 556.
204) استفتائات، ج 1، ص 185، س 212.
205) استفتائات، ج 1، ص 109، س 294.
206) استفتائات، ج 1، ص 110، س 297.
207) استفتائات، ج 1، ص 111، س 298.
208) استفتائات، ج 1، ص 169، س 158.
209) استفتائات، ج 1، ص 169، س 157.
210) استفتائات، ج 1، ص 169، س 157.
211) استفتائات، ج 1، ص 165، س 142.
212) توضیح المسائل، م 244.
213) استفتائات، ج 1، ص 110، س 295.
214) استفتائات، ج 1، ص 106، س 283.
215) استفتائات، ج 1، ص 107، س 284.
216) استفتائات، ج 1، ص 108، س 289.
217) استفتائات، ج 1، ص 63، س 139.
218) استفتائات، ج 1، ص 112، س 300.
219) استفتائات، ج 1، ص 111، س 299.
220) بحارالانوار، ج 103، ص 251 / امالی شیخ طوسی.
221) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 507.
222) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 180.
223) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 161.
224) با اقتباس از: رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 161 و 161 / نه ماه در انتظار نوزاد، تالیف و ترجمه فریناز عسکری، ص 87.
225) توضیح المسائل، م 437.
226) رساله نوین فقهی پزشکی، همو، ص 179.
227) برای آشنایی بیشتر با جزئیات و کیفیت پرداخت دیه به کارشناسان و یا کتابهای فقهی مراجعه کنید.
228) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 597، پیش از مساله 1.
229) استفتا.
230) پیش از چهارماهگی.
231) رساله نوین، ج 3، ص 101.
232) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 598، م 5.
233) العروة الوثقی، ج 1، ص 61، م 9.
234) توضیح المسائل، م 524.
235) توضیح المسائل، م 558.
236) با اقتباس از: رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 165 و 166 / الفقه علی المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنیه، ص 382.
237) توضیح المسائل، م 2874.
238) توضیح المسائل، م 2875.
239) توضیح المسائل، م 2876.
240) توضیح المسائل، م 2877.
241) تحریرالوسیله، ج 2، ص 242، م 14.
242) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 187.
243) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 187.
244) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 188.
245) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 188.
246) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 188.
247) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 188.
248) همان، ج 1، ص 189.
249) همان، ج 1،ص 189.
250) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 189.
251) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 189.
252) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 189.
253) همان، ص 190.
254) همان، ص 190.
255) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 190.
256) رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 182.
257) استفتائات، ج 1، ص 52، س 98.
258) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
259) دفتر امام خمینی رحمت الله علیه: بخش استفتا.
260) دفتر امام خمینی رحمت الله علیه: بخش استفتا.
261) استفتائات، ج 1، ص 70، س 164.
262) رساله نوین، ج 1، ص 112.
263) توضیح المسائل، م 508.
264) توضیح المسائل، م 509.
265) توضیح المسائل، م 510.
266) توضیح المسائل، م 511.
267) توضیح المسائل، م 512.
268) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 60 و 61، پیش از مساله 1.
269) نظیر عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده باشند، ولی به جا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست مانند نماز میت، مانعی ندارد. و چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.
270) توضیح المسائل، م 513.
271) توضیح المسائل، م 514.
272) توضیح المسائل، م 515.
273) توضیح المسائل، م 516.
274) توضیح المسائل، م 517.
275) توضیح المسائل، م 518.
276) توضیح المسائل، م 519.
277) توضیح المسائل، م 520.
278) روزهای پاکی.
279) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 61، م 1.
280) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 61، م 3.
281) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 62، م 4.
282) یعنی با ترک عبادت احتیاط کند تا وضع و تکلیف او روشن شود.
283) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 62، م 5.
284) العروة الوثقی، ج 1، ص 62، م 13.
285) استفتائات، ج 1، ص 76، س 183.
286) استفتائات، ج 1، ص 77، س 184.
287) استفتائات، ج 1، ص 77، س 186.
288) با اقتباس از: رساله نوین فقهی پزشکی، ج 1، ص 157 / نه ماه در انتظار نوزاد، تالیف و ترجمه فریناز عسکری، ص 139.
289) بحارالانوار، ج 104، ص 123 / مکارم الاخلاق.
290) توضیح المسائل، م 2412.
291) توضیح المسائل، م 2413.
292) توضیح المسائل، م 2414.
293) توضیح المسائل، م 2415.
294) توضیح المسائل، م 2416.
295) توضیح المسائل، م 2417.
296) توضیح المسائل، م 2418.
297) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 303، پیش از مساله 1.
298) توضیح المسائل، م 1740.
299) توضیح المسائل، م 2644 و 2645.
300) توضیح المسائل، م 2672.
301) توضیح المسائل، م 2451.
302) توضیح المسائل، م 2451.
303) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
304) نزدیکان و خویشان و کسانی که در ردیف او هستند.
305) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
306) انتخاب وطن.
307) استفتا.
308) بهره مندیهای جنسی.
309) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
310) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 305، پس از مساله 1.
311) توضیح المسائل، پس از مساله 1294.
312) استفتائات، ج 1، ص 486، س 14.
313) استفتائات، ج 1، ص 486، س 15.
314) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 306، م 2.
315) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 310، م 2.
316) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 310، م 2.
317) وسائل الشیعه، ج 15، ص 123.
318) بحارالانوار، ج 104، ص 128 / عیون اخبار الرضا علیه السلام.
319) فروع کافی، ج 6، ص 48.
320) وسائل الشیعه، ج 15، ص 124.
321) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 310، م 4.
322) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 310، م 5.

323) توضیح المسائل، م 2204.
324) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 310، م 3.
325) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 311، م 9.
326) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 311، م 10.
327) وسائل الشیعة، ج 15، ص 144.
328) توضیح المسائل، م 2487.
329) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 312، م 15.
330) وسائل الشیعه، ج 15، ص 176.
331) تحریرالوسیله، ج 2، ص 312، م 16.
332) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 313، م 17.
333) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 14، م 11.
334) العروة الوثقی، ج 1، ص 742، م 36.
335) توضیح المسائل، م 318.
336) العروة الوثقی، ج 1، ص 805، م 44.
337) توضیح المسائل، م 2571.
338) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
339) هر دینار یک مثقال طلا و هر مثقال طلا هجده نخود است.
340) تحریرالوسیلة، ج 2 ص 595، م 4.
341) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 595، م 4.
342) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 13، م 4.
343) نزدیکتر به واقعیت این است.
344) مورد اطمینان و اعتماد بودن.
345) تحریرالوسیلة، ج 2،ص 14، م 9.
346) مورد اعتماد و درستکار بودن.
347) تحریرالوسیلة، ج 2،ص 14، م 10.
348) تحریرالوسیلة، ج 2،ص 15 م 15.
349) تحریرالوسیلة، ج 2،ص 14 م 12.
350) توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص 433، س 92.
351) سوره احقاف 46: آیه 15.
352) توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص 432، س 85.
353) دفتر امام خمینی: بخش استفتا.
354) توضیح المسائل، م 1295.
355) توضیح المسائل، م 1741.
356) توضیح المسائل، م 1742.
357) توضیح المسائل، م 2673.
358) توضیح المسائل، م 2672.
359) توضیح المسائل، م 2646.
360) العروة الوثقی، ج 2، ص 805، م 43.
361) استفتائات، ج 1، ص 488، س 20.
362) استفتا.
363) استفتائات، ج 1، ص 503، س 37.
364) استفتائات، ج 1، ص 275، س 470.
365) قطع ارتباط خانوادگی و خویشاوندی.
366) استفتا.
367) استفتائات، ج 1، ص 489، س 21.
368) استفتائات، ج 1، ص 488، س 18.
369) استفتائات، ج 1، ص 488، س 19.
370) وسائل الشیعة، ج 15، ص 245.
371) توضیح المسائل، م 2412.
372) توضیح المسائل، م 2413.
373) توضیح المسائل، م 2414.
374) توضیح المسائل، م 2415.
375) افراد مومن و باعدالت.
376) توضیح المسائل، م 2416.
377) کار واجبی که وقت انجام آن محدود و تنگ است.
378) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 314، م 5.
379) خدمتکار در صورتی واجب می شود که زن دارای حشمت و جلال و خودش از خادمداران بوده باشد.تحریرالوسیلة، ج 2، ص 316، م 8.
380) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 315، م 8.
381) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 319، م 9.
382) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 317، م 12
383) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 318، م 14.
384) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 317، م 11.
385) توضیح المسائل، م 2053.
386) استفتا.
387) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
388) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 319، م 1.
389) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 320، م 2.
390) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 320، م 4.
391) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 321، م 8
392) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 321، م 10.
393) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 60، م 21.
394) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 61، م 22.
395) استفتائات، ج 1، ص 419، س 223.
396) استفتائات، ج 1، ص 420، س 225.
397) استفتائات، ج 1، ص 418، س 219.
398) توضیح المسائل، م 1794.
399) توضیح المسائل، م 1751.
400) توضیح المسائل، م 1752.
401) توضیح المسائل، م 1757.
402) توضیح المسائل، م 1780.
403) توضیح المسائل، م 1781.
404) استفتائات، ج 1، ص 397، س 154.
405) استفتائات، ج 1، ص 349، س 14.
406) استفتائات، ج 1، ص 384، س 120.
407) حکم خمس وسایل ازدواج پسر و جهیزیه یا پول جهیزیه دختر خواهد آمد.
408) استفتائات، ج 1، ص 350، م 18.
409) استفتائات، ج 1، ص 352، س 24.
410) العروة الوثقی، ج 2، ص 402، م 83.
411) استفتائات، ج 1، ص 385، س 126.
412) استفتائات، ج 1، ص 386، س 128.
413) استفتائات، ج 1، ص 386، س 127.
414) استفتائات، ج 1، ص 413، س 208.
415) استفتائات، ج 1، ص 414، س 209.
416) استفتائات، ج 1، ص 418، س 221.
417) استفتائات، ج 1، ص 414، س 210.
418) توضیح المسائل، م 1753.
419) باید یقین داشت که خمس آن چیز داده نشده است. و چون این گونه یقین ها کمتر به دست می آید، بنابراین معمولا حکم مساله پیش جاری می شود.

420) توضیح المسائل، م 1763.
421) استفتائات، ج 1، ص 410، س 194.
422) استفتائات، ج 1، ص 406، س 181.
423) استفتائات، ج 1، ص 407، س 184.
424) استفتائات، ج 1، ص 409، س 191.
425) استفتائات، ج 1، ص 409، س 193.
426) استفتائات، ج 1، ص 410، س 197.
427) استفتائات، ج 1، ص 405، س 177.
428) استفتائات، ج 1، ص 408، س 188.
429) توضیح المسائل، م 1745.
430) توضیح المسائل، م 1755.
431) استفتائات، ج 1، ص 367، س 70.
432) استفتائات، ج 1، ص 375، س 94.
433) استفتائات، ج 1، ص 407، س 183.
434) توضیح المسائل، م 1774.
435) توضیح المسائل، م 1775.
436) توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص 428، س 60.
437) استفتائات، ج 1، ص 363، س 60.
438) استفتائات، ج 1، ص 384، س 121.
439) استفتائات، ج 1، ص 352، س 23.
440) استفتائات، ج 1، ص 411، س 198.
441) استفتائات، ج 1، ص 356، س 39.
442) استفتائات، ج 1، ص 405، س 178.
443) استفتائات، ج 1، ص 355، س 34.
444) استفتائات، ج 1، ص 354، س 33.
445) استفتائات، ج 1، ص 354، س 29.
446) استفتائات، ج 1، ص 354، س 32.
447) توضیح المسائل، م 1777.
448) استفتائات، ج 1، ص 353، س 28.
449) استفتائات، ج 1، ص 353، س 26.
450) استفتائات، ج 1، ص 353، س 27.
451) استفتائات، ج 1، ص 354، س 31.
452) استفتائات، ج 1، ص 396، س 149.
453) استفتائات، ج 1، ص 352، س 25.
454) استفتائات، ج 1، ص 396، س 148.
455) استفتائات، ج 1، ص 355، س 35.
456) توضیح المسائل، م 1764.
457) توضیح المسائل، م 1789.
458) توضیح المسائل، م 1827.
459) استفتائات، ج 1، ص 389، س 135.
460) استفتائات، ج 1، ص 419، س 222.
461) توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص 424، س 40.
462) استفتائات، ج 1، ص 392، س 139.
463) توضیح المسائل، م 1834.
464) توضیح المسائل، م 1841.
465) استفتائات، ج 1، ص 428، س 257.
466) استفتائات، ج 1، ص 428، س 258.
467) استفتائات، ج 1، ص 418، س 220.
468) توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص 427، س 58.
469) استفتائات، ج 1، ص 389، س 136.
470) توضیح المسائل، م 1790.
471) توضیح المسائل، م 1790.
472) توضیح المسائل، م 1791.
473) توضیح المسائل، م 1795.
474) استفتائات، ج 1، ص 430، س 262.
475) استفتا.
476) توضیح المسائل، م 1991.
477) توضیح المسائل، م 1993.
478) توضیح المسائل، م 2006.
479) توضیح المسائل، م 2029.
480) توضیح المسائل، م 2031.
481) توضیح المسائل، م 2032.
482) استفتائات، ج 1، ص 338، س 106.
483) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
484) استفتائات، ج 1، ص 133، س 25.
485) تقریبا به اندازه یک دو ریالی.
486) توضیح المسائل، م 855.
487) استفتائات، ج 1، ص 140، س 47.
488) توضیح المسائل، م 1329.
489) استفتائات، ج 1، ص 264، س 429.
490) استفتائات، ج 1، ص 266، س 433.
491) استفتائات، ج 1، ص 260، س 416.
492) استفتائات، ج 1، ص 265، س 432.
493) استفتائات، ج 1، ص 264، س 428.
494) استفتائات، ج 1، ص 265، س 430.
495) استفتائات، ج 1، ص 265، س 431.
496) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 189، سابعها.
497) توضیح المسائل، م 1087.
498) استفتائات، ج 1، ص 286، س 510.
499) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 293، م 1 و ص 294، م 3.
500) استفتائات، ج 1، ص 320، س 52.
501) توضیح المسائل، استفتائات، ص 418، س 10.
502) توضیح المسائل، استفتائات، ص 419، س 11.
503) استفتائات، ج 1، ص 328، س 76.
504) توضیح المسائل، م 1728.
505) توضیح المسائل، م 1729.
506) توضیح المسائل، م 1640؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 293، م 1 و ص 294، م 3.
507) استفتائات، ج 1، ص 326، س 68.
508) استفتائات، ج 1، ص 332، س 87.
509) یعنی لازم نیست کفاره کسی را که عمدا روزه نگرفته است بپردازد، اگر چه کفاره مخصوص زنی که به خاطر شیر دادن، روزه خود را نگرفته است در محل خود بیان شده است.
510) استفتائات، ج 1، ص 329، س 79.
511) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 298، پیش از مساله 1.
512) شکل صحیح آن، اماله است که معمولا اماله خوانده می شود و به معنی تنقیه کردن است.
513) شکل صحیح آن، قی است که معمولا قی خوانده می شود و به معنی استفراغ کردن است.
514) توضیح المسائل، م 1572.
515) توضیح المسائل، م 1582.
516) توضیح المسائل، م 1583.
517) توضیح المسائل، م 1584.
518) توضیح المسائل، م 1585.
519) توضیح المسائل، م 1586.
520) توضیح المسائل، م 1587.
521) توضیح المسائل، م 1588.
522) توضیح المسائل، م 1589.
523) توضیح المسائل، م 1594.
524) توضیح المسائل، م 1595.
525) استفتائات، ج 1، ص 307، س 12.
526) استفتائات، ج 1، ص 307، س 13.
527) استفتائات، ج 1، ص 308، س 14.
528) توضیح المسائل، م 1619.
529) توضیح المسائل، م 1620.
530) باسمه تعالی؛ 1621.
531) باسمه تعالی؛ 1623.
532) باسمه تعالی؛ 1624.
533) باسمه تعالی؛ 1625.
534) باسمه تعالی؛ 1626.
535) باسمه تعالی؛ 1627.
536) باسمه تعالی؛ 1628.
537) باسمه تعالی؛ 1629.
538) باسمه تعالی؛ 1630.
539) باسمه تعالی؛ 1631.
540) باسمه تعالی؛ 1634.
541) باسمه تعالی؛ 1636.
542) باسمه تعالی؛ 1637.
543) باسمه تعالی؛ 1638.
544) باسمه تعالی؛ 1639.
545) باسمه تعالی؛ 1640.
546) باسمه تعالی؛ 1642.
547) استفتائات، ج 1، ص 316، س 39.
548) رساله نوین، عبدالکریم بی آزار شیرازی، ج 1، ص 113.
549) باسمه تعالی؛ 1653.
550) باسمه تعالی؛ 1657.
551) باسمه تعالی؛ 1660.
552) برای آشنایی بیشتر با جزئیات دو ماه کفاره روزه به مسائل 1662 تا 1664 از رسال توضیح المسائل مراجعه فرمائید.
553) توضیح المسائل، م 1661.
554) توضیح المسائل، م 1665.
555) توضیح المسائل، م 1667.
556) توضیح المسائل، م 1675.
557) توضیح المسائل، م 1678.
558) توضیح المسائل، م 1679.
559) توضیح المسائل، م 1680.
560) توضیح المسائل، م 1681.
561) توضیح المسائل، م 1682.
562) توضیح المسائل، م 1683.
563) توضیح المسائل، م 1710.
564) دفتر امام خمینی رحمة الله علیه: بخش استفتا.
565) استفتائات، ج 1، ص 325، س 67.
566) توضیح المسائل، م 2036.
567) استفتائات، ج 1، ص 435، س 4.
568) استفتائات، ج 1، ص 435، س 5.
569) استفتائات، ج 1، ص 380، س 109.
570) استفتائات، ج 1، ص 380، س 110.
571) استفتائات، ج 1، ص 438، س 14.
572) استفتائات، ج 1، ص 436، س 7.
573) استفتائات، ج 1، ص 436، س 8.
574) استفتائات، ج 1، ص 438، س 13.
575) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
576) استفتائات، ج 1، ص 470، س 111.
577) استفتائات، ج 1، ص 71، س 166.
578) استفتائات، ج 1، ص 71، س 167.
579) ساع سریع نجی:
آنان که در تلاششان سرعت دارند نجات می یابند. نهج البلاغه، خطبه 16.
580) توضیح المسائل، م 788.
581) توضیح المسائل، م 789.
582) توضیح المسائل، م 789؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 550، پیش از مساله 1 و ص 551، م 5 و ص 554.
583) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 142، م 4.
584) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
585) بنابر احتیاط واجب در حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا.
586) توضیح المسائل، م 994؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 550، پیش از مساله 1 و ص 551، م 5.
587) بر انسان پوشاندن عورت در مکانهایی از قبیل حمامهای عمومی که در معرض دید همجنس است واجب است.
588) توضیح المسائل، م 57.
589) به مقداری که در وضو شسته می شود. توضیح المسائل، م 789
590) برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایینتر از مچ را هم بپوشاند. توضیح المسائل، م 789
591) توضیح المسائل، م 57 و 2435 و 2437؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 244، م 23؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 550، پیش از مساله 1.
592) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
593) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
594) استفتا.
595) چه مرد باشد و چه زن.
596) نگاه کردن به عورت بچه غیرممیز - چه پسر باشد و چه دختر - جایز است. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 17، م 1.
597) توضیح المسائل، م 2436.
598) توضیح المسائل، م 2437 و 2438.
599) توضیح المسائل، م 2433.
600) توضیح المسائل، م 2437 و 2438.
601) توضیح المسائل، م 2433.
602) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 244، م 26.
603) العروةُالوثقی، ج 2، ص 804، م 38.
604) زن بی پروا و بی باک از رسوا شدن، زن بی آبرو و غیرمحترم.
605) توضیح المسائل، م 2439.
606) دفتر امام خمینی رحمةُالله علیه: بخش استفتا.
607) استفتا.
608) رساله نوین، ج 3، ص 202.
609) رساله نوین، ج 3، ص 205.
610) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 243، م 20.
611) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 243، م 20.
612) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 244، م 24 و 25؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 804، م 36.
613) توضیح المسائل، م 2440.
614) توضیح المسائل، م 2441
615) توضیح المسائل، م 2434.
616) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 243، م 22.
617) العروة الوثقی، ج 2، ص 805، م 35.
618) العروة الوثقی، ج 2، ص 803، م 35.
619) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 245، م 29.
620) استفتا.
621) رساله نوین، عبدالکریم بی آزار شیرازی، ج 3، ص 46.
622) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 305، پیش از مساله 1؛ العروةالوثقی، ج 1، ص 551، م 4 و 5.
623) دفتر امام خمینی رحمةالله علیه: بخش استفتا.
624) توضیح المسائل، م 823.
625) توضیح المسائل، م 1060 و پس از مساله 289؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 176، م 10.
626) توضیح المسائل، م 865.
627) توضیح المسائل، م 864؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 574، فصل 11، الرابع عشر.
628) توضیح المسائل، م 319.
629) استفتائات، ج 1، ص 47، س 81.
630) العروة الوثقی، ج 1، ص 120، م 32.
631) استفتائات، ج 1، ص 100، س 261.
632) توضیح المسائل، م 94 و 2059.
633) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 262، پس از مساله 30.
634) توضیح المسائل، م 2384 و 2388؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 263 و 264، پیش از مساله 1.
635) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 263 و 264، پیش از مساله 1.
636) اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی تواند با دختر او ازدواج کند. توضیح المسائل، م 2387.
637) توضیح المسائل، م 2385 و 2386؛ تحریرالوسیلة،ج 2، ص 277، م 1.
638) توضیح المسائل، م 2389؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 277، م 2.
639) گر چه خواهر زن، محرم نیست، ولی مرد تا وقتی که زنش در عقد اوست، نمی تواند با خواهر زنش ازدواج کند.
توضیح المسائل، م 2390.
640) استفتا.
641) توضیح المسائل، م 2694.
642) توضیح المسائل، م 2700.
643) توضیح المسائل، م 2701.
644) توضیح المسائل، م 2702.
645) توضیح المسائل، م 2703.
646) توضیح المسائل، م 2704.
647) توضیح المسائل، م 533.
648) توضیح المسائل، م 534.
649) توضیح المسائل، م 535.
650) توضیح المسائل، م 521.
651) توضیح المسائل، م 524.
652) توضیح المسائل، م 525.
653) توضیح المسائل، م 530.
654) توضیح المسائل، م 532.
655) توضیح المسائل، م 542.
656) توضیح المسائل، م 546.
657) توضیح المسائل، م 546.
658) توضیح المسائل، م 596.
659) توضیح المسائل، م 596.
660) توضیح المسائل، م 631.
661) توضیح المسائل، م 632.
662) توضیح المسائل، م 633.
663) تحریرالوسیلة، ج 1، ص 93، م 2.
664) توضیح المسائل، م 634.
665) توضیح المسائل، م 635.
666) توضیح المسائل، م 636.
667) توضیح المسائل، م 637.
668) توضیح المسائل، م 2517.
669) توضیح المسائل، م 2520.
670) رنگارنگ.
671) توضیح المسائل، م 2518.
672) توضیح المسائل، م 589.
673) توضیح المسائل، م 2540.
674) استفتا.
675) توضیح المسائل، م 1390.
676) توضیح المسائل، م 1712.
677) توضیح المسائل، م 1391.
678) توضیح المسائل، م 1392.
679) توضیح المسائل، م 1394.
680) بحارالانوار، ج 103، ص 227 / مکارم الاخلاق.
681) وسائل الشیعه، ج 14، ص 127.
682) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 243.
683) وسائل الشیعه، ج 14، ص 127.
684) معجم الفاظ غرر الحکم، ص 1272.
685) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 260.
686) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 250.
687) وسائل الشیعه، ج 8، ص 507.
688) وسائل الشیعه، ج 14، ص 122.
689) بحارالانوار، ج 103، ص 225/ خصال.
690) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 470.
691) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 525.
692) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 468.
693) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 252.
694) بحارالانوار، ج 103، ص 223 / علل الشرائع.
695) معجم الفاظ غررالحکم، ص 294.
696) بحارالانوار، ج 103، ص 228 / نوادر الراوندی.
697) بحارالانوار، ج 103، ص 227 / السرائر.
698) بحارالانوار، ج 103، ص 226 / علل الشرائع.
699) اصول کافی، ج 2، ص 644.
700) وسائل الشیعه، ج 14، ص 10.
701) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 249.
702) وسائل الشیعه، ج 14، ص 124.
703) بحارالانوار، ج 103، ص 247 / مکارم الاخلاق.
704) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 249.
705) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 250.
706) وسائل الشیعه، ج 14، ص 119.
707) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 250.
708) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 250.
709) بحارالانوار، ج 75، ص 185/کافی.
710) بحارالانوار، ج 103، ص 252 / نهج البلاغه.
711) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 251.
712) بحارالانوار، ج 104، ص 132 / جامع الاخبار.
713) بحارالانوار، ج 104، ص 72 / فقه الرضا علیه السلام.
714) وسائل الشیعه، ج 15، ص 249.
715) وسائل الشیعه، ج 14، ص 122.
716) وسایل الشیعه، ج 15، ص /250
717) وسایل الشیعه، ج 15، ص 259.
718) وسایل الشیعه، ج 15، ص 117.
719) وسایل الشیعه، ج 15، ص 251.
720) وسایل الشیعه، ج 15، ص 250.
721) وسایل الشیعه، ج 8، ص 337.
722) بحارالانوار، ج 104، ص 73 / عدة الداعی.
723) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 185.
724) وسایل الشیعه، ج 1، ص 183.
725) وسایل الشیعه، ج 1، ص 441.
726) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 174.
727) وسائل الشیعه، ج 14، ص 109.
728) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 255.
729) وسائل الشیعه، ج 15، ص 249.
730) وسائل الشیعه، ج 15، ص 227.
731) بحارالانوار، ج 103، ص 252 / نهج البلاغه.
732) بحارالانوار، ج 103، ص 249 / جامع الاخبار.
733) بحارالانوار، ج 76، ص 366 / ثواب الاعمال.
734) وسائل الشیعه، ج 14، ص 122.
735) بحارالانوار، ج 76، ص 11، / جامع الاخبار.
736) وسائل الشیعه، ج 15، ص 223.
737) وسائل الشیعه، ج 14، ص 115.
738) بحارالانوار، ج 76، ص 349 / تحف العقول.
739) بحارالانوار، ج 103، ص 235.
740) سفینةالبحار، ج 1، ص 561.
741) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 244.
742) وسائل الشیعه، ج 14، ص 115.
743) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 162.
744) وسائل الشیعه، ج 14، ص 116.
745) بحارالانوار، ج 103، ص 244 / امالی صدوق.
746) بحارالانوار، ج 103، ص 252 / کنز الکراجکی.
747) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 245.
748) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 242.
749) بحارالانوار، ج 103، ص 251 / امالی طوسی.
750) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 439.
751) وسائل الشیعه، ج 14، ص 123.
752) وسائل الشیعه، ج 14، ص 14.
753) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 254.
754) وسایل الشیعه، ج 14، ص 112.
755) وسایل الشیعه، ج 1، ص 435.
756) وسایل الشیعه، ج 14، ص 15
757) بحارالانوار، ج 103، ص 235 / روضة الواعظین.
758) وسائل الشیعه، ج 14، ص 22.
759) بحارالانوار، ج 103، ص 239 / کتاب الغایات.
760) وسایل الشیعه، ج 14، ص 123.
761) مستدرک الوسایل، ج 14، ص 253.
762) وسائل الشیعه، ج 14، ص 164.
763) بحارالانوار، ج 43، ص 50 / کتاب الروضة.
764) اصول کافی، ج 2، ص 643.
765) تحف العقول، ص 263.
766) وسائل الشیعه، ج 15، ص 194.
767) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 194.
768) بحارالانوار، ج 43ص 283 / مناقب.
769) بحارالانوار، ج 104، ص 73 / عدةالداعی.
770) وسائل الشیعه، ج 15، ص 202.
771) وسائل الشیعه، ج 15، ص 199.
772) بحارالانوار، ج 104، ص 105 / محاسن.
773) وسائل الشیعه، ج 15، ص 201.
774) وسائل اشیعه، ج 15، ص 201.
775) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 474.
776) وسائل الشیعه، ج 15، ص 204.
777) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 473.
778) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 251.
779) وسائل الشیعه، ج 15، ص 199.
780) وسائل الشیعه، ج 15، ص 100.
781) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 169.
782) صاع پیمانه ای است که حدود 3 کیلوگرم گنجایش دارد.
783) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 478.
784) وسائل الشیعه، ج 15، ص 195.
785) وسائل الشیعه، ج 15، ص 197.
786) وسائل الشیعه، ج 15، ص 195.
787) وسائل الشیعه، ج 15، ص 199.
788) وسائل الشیعه، ج 15، ص 199.
789) در احادیت نماز در 5، 7 و 9 سالگی مورد تاکید قرار گرفته است.
790) وسائل الشیعه، ج 3، ص 13.
791) وسائل الشیعه، ج 15، ص 164.
792) وسائل الشیعه، ج 15، ص 194.
793) وسائل الشیعه، ج 15، ص 195.
794) وسائل الشیعه، ج 15، ص 195.
795) وسائل الشیعه، ج 15، ص 195.
796) وسائل الشیعه، ج 15، ص 194.
797) وسائل الشیعه، ج 15، ص 182.
798) وسائل الشیعه، ج 15، ص 197.
799) بحارالانوار، ج 77، ص 213 / کشف المحجة.
800) معجم الفاظ غرر الحکم، ص 29.
801) بحارالانوار، ج 104، ص 99 / عدة الداعی.
802) وسائل الشیعه، ج 15، ص 203.
803) وسائل الشیعه، ج 15، ص 171.
804) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 176.
805) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 179.
806) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 176.
807) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 176.
808) بحارالانوار، ج 74، ص 68 / خصال.
809) وسائل الشیعه، ج 15، ص 123.
810) یعنی فرزند کاری نکند که مردم دشنام دهند.
811) وسائل الشیعه، ج 15، ص 220.
812) مستدرک الوسائل، ج 15، 173.
813) مستدرک الوسائل، ج 15، ص 203.
814) مستدرک الوسائل، ج 15، ص 204.
815) بحارالانوار، ج 74، ص 39 / کافی.
816) بحارالانوار، ج 74، ص 71 / خصال.
817) وسائل الشیعه، ج 15، ص 217.
818) مستدرک الوسائل، ج 15، ص 204.
819) مکارم الاخلاق، ج 1، ص 475.
820) بحارالانوار، ج 76، ص 355 / کنز الکراجکی.
821) مستدرک الوسایل، ج 15، ص 193.
822) مستدرک الوسائل، ج 15، ص 201.
823) بحارالانوار، ج 74، ص 86 / کتاب الامامة و التبصرة.
824) معجم الفاظ غرر الحکم، ص 515.
825) وسائل الشیعه، ج 15، ص 123.