فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

کتک نزدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نفرین و نفرین شده است کسی که پدر و مادرش را بزند.
نفرین و نفرین شده است کسی که پدر و مادرش را آزار دهد.(820)

آزار نرساندن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس پدر و مادرش را آزار رساند مرا آزار رسانده است.
و هر کس مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است.
و هر کس خدا را آزار رساند، از رحمت خدا به دور است.(821)

خدمت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
برترین کسب، کسب پدر و مادر است.
و برترین خدمت، خدمت به آنان است.
و برترین بخشش، بخشش به پدر و مادر است.
و برترین خواب، خوابیدن در خانه آنان است.(822)