فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نگاه کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادت است.(818)

بوسه زدن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
بوسه بر پدر و مادر عبادت است.(819)

کتک نزدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نفرین و نفرین شده است کسی که پدر و مادرش را بزند.
نفرین و نفرین شده است کسی که پدر و مادرش را آزار دهد.(820)