فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سپاسگزاری

امام رضا علیه السلام:
خدای بزرگ فرمان به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر را داده است. پس هر کس از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، سپاس خدای را به جا نیاورده است.(808)

رعایت حقوق

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
حق پدر بر فرزند این است که او را به اسم صدا نزدند؛ و جلوتر از او راه نرود؛ و جلوی او ننشیند و با او به حمام نرود.(809)
مردی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسید: حق پدر بر فرزندش چیست؟
فرمودند: پدرش را با اسم صدا نزدند، و جلوتر از او راه نرود؛ و پیش از وی ننشیند و باعث دشنام او(810) نشود.(811)
امام صادق علیه السلام:
چشمانت را در نگاه کردن به پدر و مادرت جز به مهربانی و دلسوزی خیره مکن؛ و صدایت را بیشتر از صدای آنان بالا مبر؛ و دستت را بالاتر از دست آنان قرار مده و جلوتر از پدر و مادر گام برندار.(812)

از جای خود برخاستن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
به احترام پدر و معلمت از جای خود برخیز اگر چه پادشاه باشی.(813)