فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نیکی کردن

امام صادق علیه السلام:
سه چیز است که همیشه باید آنها را انجام داد: یکی از آنها نیکی به پدر و مادر است چه نیک کردار باشند چه بدکردار.(805)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس نیکی به پدر و مادر و پیوند با خویشاوندان را برای من ضمانت کند، من نیز بسیاری مال و زیادی عمر و محبت در خانواده را برای او ضمانت می کنم.(806)

فروتنی و احترام

امام رضا علیه السلام:
بر شما باد به اطاعت از پدر و نیکی کردن به او و فروتنی و خضوع و بزرگداشت و احترام برای پدر.(807)

سپاسگزاری

امام رضا علیه السلام:
خدای بزرگ فرمان به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر را داده است. پس هر کس از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، سپاس خدای را به جا نیاورده است.(808)