فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پرهیز از خشم

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
با خشم، ادب صورت نمی گیرد.(800)

طول ندادن قهر

شخصی از دست فرزندش به امام کاظم علیه السلام شکایت کرد. حضرت به او فرمودند: او را نزن بلکه با او قهر کن، اما طولش نده.(801)

داشتن رفتار کودکانه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس کودکی نزد او باشد، باید با او کودکانه رفتار کند.(802)