فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفاده از روش های مناسب

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
خردمند با ادب پند می پذیرد و چهارپایان جز با کتک پند نمی پذیرند.(799)

پرهیز از خشم

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
با خشم، ادب صورت نمی گیرد.(800)

طول ندادن قهر

شخصی از دست فرزندش به امام کاظم علیه السلام شکایت کرد. حضرت به او فرمودند: او را نزن بلکه با او قهر کن، اما طولش نده.(801)