فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

توجه به زمینه ها

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
همانا قلب نوجوان همچون زمین خالی است که هر چه در آن افشانده شود می پذیرد.(798)

استفاده از روش های مناسب

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
خردمند با ادب پند می پذیرد و چهارپایان جز با کتک پند نمی پذیرند.(799)

پرهیز از خشم

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
با خشم، ادب صورت نمی گیرد.(800)