فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

احترام گذاشتن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
فرزندانتان را گرامی بدارید و به آنان آداب نیکو را بیاموزید تا خدا شما را بیامرزد.(784)

آموزش علوم اهل بیت علیهم السلام

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
به کودکانتان از دانش ما آنچه را سودمندشان است یاد دهید تا منحرافان مرجئه با افکارشان بر آنان چیره نشوند.(785)
امام صادق علیه السلام:
نوجوانان خود را زود حدیث یاد دهید، پیش از این که منحرفان مرجئه ایشان را منحرف سازند.(786)

رعایت حقوق

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: از حقوق پسر بر پدر این است که به مادر او احترام گذارد، برای کودک نام خوب انتخاب کند، به او قرآن بیاموزد، وی را به پاکی پرورش دهد و به او شنا بیاموزد.
و از حقوق دختر بر پدر این است که به مادرش احترام بگذارد، برای او نام نیک انتخاب کند، به وی سوره نور را بیاموزد، ولی از آموزش سوره یوسف به او خودداری ورزد، و دختر را در بالکن خانه [که در معرض دید است ]جای ندهد، و در فرستادن وی به خانه شوهر عجله کند.(787)
امام صادق علیه السلام:
از حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است:
نام نیکو گذاشتن، نوشتن را به وی یاد دادن و در هنگام بالغ شدن، او را به ازدواج در آوردن.(788)