فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ادب آموختن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس فرزندش را ادب بیاموزد، برای او بهتر از این است که روزی نیم صاع(782) صدقه بدهد.(783)

احترام گذاشتن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
فرزندانتان را گرامی بدارید و به آنان آداب نیکو را بیاموزید تا خدا شما را بیامرزد.(784)

آموزش علوم اهل بیت علیهم السلام

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
به کودکانتان از دانش ما آنچه را سودمندشان است یاد دهید تا منحرافان مرجئه با افکارشان بر آنان چیره نشوند.(785)
امام صادق علیه السلام:
نوجوانان خود را زود حدیث یاد دهید، پیش از این که منحرفان مرجئه ایشان را منحرف سازند.(786)