فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تعلیم و تربیت سازگار

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خدا بنده ای را رحمت کند که با احسان به فرزندش و دمساز شدن با او و تعلیم و تربیت وی، فرزندش را در راه نیکی و نیکوکاری یاری می دهد.(781)

ادب آموختن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس فرزندش را ادب بیاموزد، برای او بهتر از این است که روزی نیم صاع(782) صدقه بدهد.(783)

احترام گذاشتن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
فرزندانتان را گرامی بدارید و به آنان آداب نیکو را بیاموزید تا خدا شما را بیامرزد.(784)