فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

علاقه به دختر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
چه فرزندان خوبی هستند دختران؛ با لطافت، آماده به خدمت، مونس، با برکت و اهل لطافت و پاکیزگی.(780)

تعلیم و تربیت سازگار

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خدا بنده ای را رحمت کند که با احسان به فرزندش و دمساز شدن با او و تعلیم و تربیت وی، فرزندش را در راه نیکی و نیکوکاری یاری می دهد.(781)

ادب آموختن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس فرزندش را ادب بیاموزد، برای او بهتر از این است که روزی نیم صاع(782) صدقه بدهد.(783)