فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پرهیز از دروغ و کارهای زشت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری، به فرزندش کمک می کند.
راوی می گوید: پرسیدم چگونه فرزند خود را در نیکی کمک کند؟
حضرت فرمودند: آنچه را فرزند در توانش بوده و انجام داده است از او بپذیرد. و آنچه را برای فرزند سنگین و سخت است، از او نخواهد. و او را به گناه و طغیان وادار نکند، و به او دروغ نگوید و در برابر او کارهای زشت انجام ندهد.(779)

علاقه به دختر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
چه فرزندان خوبی هستند دختران؛ با لطافت، آماده به خدمت، مونس، با برکت و اهل لطافت و پاکیزگی.(780)

تعلیم و تربیت سازگار

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خدا بنده ای را رحمت کند که با احسان به فرزندش و دمساز شدن با او و تعلیم و تربیت وی، فرزندش را در راه نیکی و نیکوکاری یاری می دهد.(781)