فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سلام کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پنج چیز است که تا وقت مرگ آنها را رها نمی کنم: یکی از آنها سلام کردن به کودکان است تا پس از من سنت و آیین شود.(778)

پرهیز از دروغ و کارهای زشت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری، به فرزندش کمک می کند.
راوی می گوید: پرسیدم چگونه فرزند خود را در نیکی کمک کند؟
حضرت فرمودند: آنچه را فرزند در توانش بوده و انجام داده است از او بپذیرد. و آنچه را برای فرزند سنگین و سخت است، از او نخواهد. و او را به گناه و طغیان وادار نکند، و به او دروغ نگوید و در برابر او کارهای زشت انجام ندهد.(779)

علاقه به دختر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
چه فرزندان خوبی هستند دختران؛ با لطافت، آماده به خدمت، مونس، با برکت و اهل لطافت و پاکیزگی.(780)