فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

بوسه زدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
فرزندانتان را ببوسید، زیرا در برابر هر بوسه ای درجه ای در بهشت برای شماست.(775)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مردی نگاه کردند که دارای دو پسر بود و آن مرد یکی از پسرانش را بوسید و دیگری را نبوسید.
حضرت به او فرمودند:
چرا به طور مساوی با آنان رفتار نمی کنی؟(776)

رعایت عدالت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید، همانگونه که شما نیز دوست دارید در نیکی و لطف به خودتان عدالت رعایت شود.(777)

سلام کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پنج چیز است که تا وقت مرگ آنها را رها نمی کنم: یکی از آنها سلام کردن به کودکان است تا پس از من سنت و آیین شود.(778)