فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

خوشحال کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هرگاه پدر به فرزندش نگاه و او را خوشحال کند پدر پاداش آزاد کردن بنده ای را دارد.(767)

مهربانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس با خردسالان ما مهربانی نکند، و به بزرگسالانمان احترام نگذارد، از ما نیست.(768)

عمل به وعده ها

امام کاظم علیه السلام:
چون به کودکان وعده ای دادید به آن عمل کنید، زیرا کودکان، شما را روزی دهنده خود می پندارند. و خداوند برای هیچ چیز همچون زنان و کودکان خشمگین نمی شود.(769)